U s n e s e n í   1. – 23.

ze zasedání rady města ze dne 21. ledna 2002

1.      Rada města bere na vědomí informaci o rozsahu připomínek včetně koncepčních připomínek a námětů uplatněných v rámci dvouleté aktualizace ÚPD města Sušice.

Rada města bere na vědomí informaci o rozsahu a průběhu projednávání změny ÚPD města Sušice.

2.      Rada města rozhodla o přidělení bytu 0+1/I. ktg., Kaštanová 1180, Sušice pro slečnu Hanu Kotálovou, a to na dobu určitou jednoho roku.

3.      Rada města rozhodla o přidělení bytu 0+1/II. ktg., Smetanova 783, Sušice pro pana Bohumíra Bucifala, a to na dobu určitou jednoho roku.

4.      Rada města rozhodla o přidělení bytu 1+1/I. ktg., Sirkařská 980, Sušice pro manželé Kočiovi, a to na dobu určitou jednoho roku.

5.      Rada města bere zápis z bytové komise č. 1 ze dne 9. ledna 2002 na vědomí.

6.      Rada města doporučuje, aby se stavební úpravy objektu čp. 156/I v ulici V brance v Sušici řešily studií ve spolupráci s ing. arch. Soukupem.

7.      Rada města schvaluje výběr dodavatele na stavební akci „Stavební úpravy komunikace a kanalizace ul. Tylova – Sušice“ firmou Silnice Klatovy a.s. s nabídkovou cenou 2 119 605,- Kč včetně DPH.

         Rada města v případě schválení rozpočtu pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

8.      Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc.č. 703/52 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 391 m² manž. Jiřímu a Dagmar Šrámkovým, bytem Praha 10, Uzbecká 1410/6, za těchto podmínek:

- cena 110,- Kč za l m²,

- úhrada  kupní ceny při podpisu kupní smlouvy,

- kupující uhradí náklady s prodejem spojené.

9.      Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat rozhodnutí ze dne 5.9.2001 týkající se odprodeje pozemku ppč. 249/2 v k.ú. Vrabcov manželům Kavalovým za cenu 77 770,- Kč a doporučuje odprodat tento pozemek za cenu 60,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem.

10.    Rada města rozhodla o pronájmu objektu Posádkového domu armády v Sušici čp. 89/III na st.p.č. 531 v k.ú. Sušice nad Otavou, včetně čistírny odpadních vod, vyjma 5ti zděných garáží, p. Jiřímu Hraběti, bytem Podmokly 36, za těchto podmínek:

na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2002, s výpovědní lhůtou l roku,

nájemné  za  období  od 1.2.  do  30.4.2002  ve  výši  1,- Kč,  nájemné od 1.5.2002 ve výši 120 000,- Kč za rok, s valorizací o míru inflace předcházejícího kalendářního roku.

-       Rada souhlasí, aby nájemce mohl pronajaté nebytové prostory dále podnajímat a vyhrazuje si právo odsouhlasovat účel podnájmu. Nájemce bude povinen zapůjčit pronajímateli vhodné NP pro konání voleb.

-       Rada souhlasí se zahrnutím nezbytných oprav a revizí ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu na rok 2002 a s předplacením ročního nájemného nájemcem do 28.2.2002 za účelem jeho využití k financování nezbytných oprav.

11.    Rada města rozhodla o pronájmu nebytového prostoru - místnosti č. 6 v objektu radnice čp. 138/I v Sušici o výměře 20 m² pro činnost Stavebního a nájemního družstva Sušice- Zahradní čtvrť Vojtěška v Sušici, a to s účinností od 1.2.2002, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,  za roční nájemné ve výši 1,- Kč. 

12.    Rada města souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 131 v Sušici a se zveřejněním na úřední desce.

13.    Rada města schvaluje předložený dodatek č. 7 k nájemní smlouvě areálu pohřební služby ze dne 22.12.1997, kterým se upravuje nájemné za pronajaté vybavení a zároveň se zvyšuje  nájemné o míru inflace v roce 2001, t.j. o 4,7 %, s účinností od l.1.2002.

14.    Rada města souhlasí s odložením splátky nájemného za I. Q roku 2002 za pronájem NP v čp. 255/2 (ZUŠ) a v čp. 257/3 (DDM) z termínu 15.1. 2002 na 15.4. 2002.

15.    Rada města schvaluje předložený návrh cenového ujednání podle ustanovení  čl. VII platné mandátní smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor Bytservisem s.r.o. Sušice, stanovující měsíční odměnu za správu bytového a nebytového fondu v majetku Města Sušice s účinností od 1.1.2002 v celkové výši 147 750,- Kč a schvaluje předložený dodatek č. 1/02 k mandátní smlouvě ze dne 1.7.1992.

16.    Rada města schvaluje výběr dodavatele na realizaci Městského informačně orientačního systému pro Sušici firmu HOSTALEK WERBUNG s.r.o., Riegrova 175, 755 01 Česká Třebová, s nabídkovou cenou 179 644,50. Rada pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy o dílo na základě zpracování konkrétního projektu a souhlasí se zahrnutím  částky  200 000,- Kč do rozpočtu pro rok 2002.

17.    Rada nesouhlasí s podáním žádosti o poskytnutí úvěru pro rok 2002 od Státního fondu rozvoje bydlení dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., vyžádání úvěru bude znovu posouzeno pro rok 2003.

18.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit cenu za sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu dle varianty č II. ve výši 343,- Kč včetně DPH/rok na fyzickou osobu.

19.    Rada města jmenuje paní Janu Kolářovou zástupcem ředitele Sociálních služeb Města Sušice s účinností od 21. 1. 2002.

20.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města do zřizovací listiny stanovit název Technické služby Města Sušice o. p. s., vložit základní jmění ve výši 20 000,- Kč a jmenovat do správní rady: ing. Stanislava Karase, ing. Jana Stárka, Čestmíra Kříže, Františka Kůse, ing. Vladimíra Mirvalda, Jiřího Petráka a do dozorčí rady Petra Málka, Bohumila Wudyho a Václava Blažka.

21.    Rada města schvaluje text pamětní desky v areálu nemocnice v tomto znění:

 

„Nikdo není zbytečný na tom světě, kdo ulehčuje břemeno druhým“

                                                                         Charles Dickens

Občané města Sušice věnují tuto pamětní desku

jako poděkování všem, kteří zde svým umem, znalostmi a schopnostmi

navrací nemocným zdraví a dávají jim naději.

Od počátku založení první sušické nemocnice v roce 1898,

přes její generální rekonstrukci dokončenou roku 2002,

do časů budoucích….

 

22.    Rada města bere na vědomí poděkování Pražského Sušičanu za podporu činnosti spolku.

23.    Rada města souhlasí s použitím znaku města na reklamní plakát formátu A2 pro firmu Kompakt s.r.o., Poděbrady.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

U s n e s e n í   24. – 41.

ze zasedání rady města ze dne 4. února 2002

24.    Rada města bere na vědomí informaci o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Krajského úřadu na zajištění regionální funkce knihoven.

25.    Rada města souhlasí se záměrem sestěhování DDM Sušice a ZUŠ Sušice do jednoho objektu a to čp. 255 Sušice a pověřuje starostku dalším jednáním v této věci.

26.    Rada města pověřuje ing. Václava Tomana jednáním v rozsahu zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. v zájmu Města Sušice.

27.    Rada města souhlasí s podnájmem bytu o velikosti 2+1/I. ktg., v ul. Pod Nemocnicí 116, Sušice pro MUDr. Petru Bitalovou na dobu určitou 1 roku.

28.    Rada města  nesouhlasí se spolufinancováním přípojky pitné vody pro objekt Mlýn Hamr  v celkové hodnotě cca 700.000,- Kč.

29.    Rada města souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc.č. st. 60 s objektem skladu  o celkové výměře 34 m² v k.ú. Sušice nad Otavou, označené v g.p.č. 1600-28/2001 firmy SORS s.r.o. parc.č. st. 60/6 a souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce.

30.    Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy na základě Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 15.1.1996, uzavřené mezi prodávajícím Městem Sušice a kupujícími Jiřím Marešem a Blankou Marešovou, bytem Praha 4, Hrudičkova 2097, na pozemky parc.č.  1012/2 o výměře 1382 m2, parc.č. 1012/4 o výměře 688 m2 a parc.č. st. 1547/1 o výměře 356 m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, ze celkovou kupní cenu 285 080,- Kč. Kupující uhradí i ostatní náklady s prodejem spojené.

31.    Rada města rozhodla  o pronájmu zděných garáží č. l-4 na st.p.č. 531 v k.ú. Sušice nad Otavou dle nákresu těmto nájemcům:

- p. Jiří Makrlík, Truhlářství, Chmelenská 367, Sušice - 1 garáž č. 1

- p. Ladislav Pochman, Sirkařská 979, Sušice – 1 garáž č.2

- p. František Vítek, Na Hrázi 1125, Sušice – l garáž č. 3

- p. Václav Mašek, Scheinostova 965, Sušice – l garáž č. 4

Podmínky pronájmu:

- pronájem na dobu neurčitou od 1.3.2002 s výpovědní lhůtou 3 měsíce

- roční nájemné 6 000,- Kč za 1 garáž a rok

Rada schvaluje záměr pronájmu garáže č. 5 pro KÚ Klatovy, pracoviště Sušice, po jeho nastěhování do nového objektu.

32.    Rada města souhlasí s postoupením práv a povinností ze smlouvy o nájmu ze dne 3.5.1999 na pronájem zahrady parc.č. 354/2 o výměře 177 m² v k.ú. Sušice nad Otavou, z dosavadního nájemce p. Marie Karasové, bytem Sušice, U Kapličky 386/II, Sušice, na nového nájemce manž. RNDr. Miroslava Katolického a MUDr. Marii Katolickou, bytem Povážská 290, 386 01 Strakonice. s účinností od 1.3.2002, za stejných podmínek.

33.    Rada města schvaluje upravené dodatky č. 1 ke smlouvám o nájmu nebytových prostor s nájemcem Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v objektu rozhledny Svatobor a v objektu čp. 1/I v Sušici a pověřuje starostku  jejich podpisem.

34.    Rada města souhlasí s navrženou změnou termínů úhrady splátek nájemného v roce 2002 nájemcem Zvláštní školou Sušice, za pronájem nebytových prostor v čp. 60/III v Sušici na základě smlouvy o nájmu ze dne 5.12.2000.

35.    Rada města souhlasí s navrženou úpravou smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. 14 na st.p.č. 580/3 v k.ú. Sušice nad Otavou s nájemcem ČESKÝ TELECOM, a.s. a zmocňuje starostku k podpisu příslušného dodatku ke smlouvě o nájmu.

36.    Rada města revokuje své usnesení ze dne 3.12.2001 a souhlasí s navrženou cenou nájemného za pronájem části pozemku stpč. 657 v Sušici pro Celní ředitelství Plzeň ve výši 300,- Kč/rok.

37.    Rada města revokuje své usnesení č. 567 ze dne 17.12.2001 a doporučuje zastupitelstvu města schválit v zájmu uskutečnění stavební akce „Přípojka dešťové kanalizace Křičkova ul. v Sušici“ záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 979 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 364 m² z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu do vlastnictví Města Sušice a zároveň požádat o úplatný převod ppč. 2241 o výměře 18 239 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou.

38.    Rada města schvaluje jmenovat pracovní skupinu pro posouzení návrhů na změnu územního plánu Města Sušice v tomto složení:

Zástupci města:

JUDr. Jiřina Rippelová, ing. Petr Kocman, Josef Maršát, Jan Květoň, JUDr. Miloslav Forman, ing. Vladimír Mirvald, ing. Karel Broža, František Kůs, Antonín Končal.

Návrh členů pracovní skupiny:

Ing. arch. Lejsek, ing. arch. Franěk, ing. arch. Janda, ing. arch. Kučera, ing. arch. Soukup, Akademický malíř Petr Míka, zástupce stavebního úřadu (ing. Špirk, Jaroslava Koutná).

39.    Rada města schvaluje dodatky smluv platné od 1.1.2002 mezi Městem Sušice a Bytservisem, týkající se ceny tepla dle přílohy.

40.        Rada města souhlasí, aby členem výběrové komise pro výběr lékařského přístroje (automatický hematologický analyzátor) za město byl pan Josef Maršát.

41.        Rada města souhlasí se změněným návrhem výstavby MVE Ludvík – Panský jez, Otava ř. km 92,267, úpravy vtokových objektů MVE a trasy umístění náhonu, které zasahují do pozemku v majetku města parc. č. 328, k.ú. Sušice nad Otavou a po vypracování geometrického plánu skutečného provedení s odprodejem této části manž. Ludvíkovým.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

U s n e s e n í   42. – 58.

ze zasedání rady města ze dne 18. února 2002

42.    Rada města souhlasí s výjimečně přípustnou stavbou na pozemku parc. č. 1432/4 v k.ú. Sušice nad Otavou, dle žádosti firmy DanLea se sídlem Blatenská 227/19 Horažďovice ze dne 24.1.2002, pro využití objektu za účelem šití kojeneckého a dětského prádla.

43.    Rada města bere na vědomí žádost o souhlas k vybudování el. přípojky k pozemkům p.č. 1366/3 a 5 v k.ú. Sušice nad Otavou a doporučuje řešit tuto žádost v rámci stavebního řízení vedeného stavebním úřadem v Sušici.

44.    Rada města v rámci dohadovacího řízení souhlasí s výjimečně přípustnou stavbou prodejny nábytku na pozemku parc. č. 1354/4 v k.ú. Sušice nad Otavou.

45.    Rada města schvaluje výměnu bytu mezi panem Pavlem Holým, Kaštanová 1180, Sušice a manželi Kourovými, Kaštanová 1160, Sušice.

46.    Rada města bere zápis z bytové komise č. 2 ze dne 6.2.2002 na vědomí.

47.    Rada města odložila záměr prodeje dvou zděných garáží na st.p.č. 506/3 a 506/4 v k.ú. Sušice nad Otavou na další jednání rady města. Rada města ukládá HPO předložení tohoto bodu na příští jednání rady města po projednání s žadateli.

48.    Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 236/2 v k.ú. Milčice o výměře 15246 m² a souhlasí se zveřejněním na úřední desce.

49.    Rada města odkládá žádost p. Jankovského, p. Tatouška a p. Motlíka o odprodej části pozemku parc. č. 4/1 v Sušici na další jednání rady a žádá p. Motlíka o písemné doplnění jeho návrhu řešení této lokality.

50.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převzetí pozemků od Lesů ČR, s.p., do vlastnictví Města Sušice, podle  Protokolu č. 29/2002 o předání majetku dle zákona č. 114/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb. v platném znění o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.  Rada ukládá HPO zveřejnění tohoto záměru na ÚD.

51.    Rada města bere na vědomí informaci týkající se žádosti Realitní kanceláře PGI s.r.o., Havlíčkova 110, Sušice I o koupi areálu DD Kněžice.

52.    Rada města souhlasí se zapojením původců odpadů, kteří  produkují odpad  zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný  komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, do systému zavedeného městem pro  nakládání s komunálním odpadem a to na základě písemné smlouvy, která  musí vždy obsahovat výši ceny za tuto službu. Cena se určí podle popelové nádoby a četnosti svozu.

Rada města schvaluje cenu služby dle přílohy.

53.    Rada města souhlasí se záměrem vytvoření byt. jednotky, vel. 3+1, v objektu ubytovny nemocnice, ulice Pod nemocnicí č.p. 116/III, Sušice pro manž. Pivetzovi.

Rada města souhlasí s vypracováním potřebné projektové dokumentace a ukládá finančnímu odboru připravit návrh financování stavebních úprav.

54.    Rada města souhlasí s oslovením následujících firem pro veřejnou zakázku na dodávku stavby rekonstrukce objektu Nábř. J. Seitze č.p. 131/III – Jihospol spol. s r.o. Strakonice, Zetes spol. s r.o. Klatovy, Stavoplast KL spol. s r.o. Stachy, Stavební podnik a.s. Klatovy, Sušická stavební spol. s r.o., Reno spol. s r.o. Sušice.

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení veřejné zakázky akce stavby rekonstrukce objektu Nábř.J. Seitze č.p. 131/III, Sušice ve složení: P. Kocman, P. Lejsek, V. Hrabý, M. Forman, J. Koutná.

55.    Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy – rodinná poradna na zajištění poradenské činnosti pro obyvatele Sušicka.

56.    Rada města nesouhlasí s prominutím pokuty ve výši 1 500,- Kč p. Rudleho, bytem Pravdova 1061, Sušice.

57.    Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro sdružení „Karel Klostermann – spisovatel Šumavy“  na zřízení expozice na Březníku a příspěvku k českému podílu z fondu malých projektů PHARE.

58.    Rada města  ukládá p. tajemníkovi připravit na příští jednání rady dodatek k organizačnímu řádu města.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

U s n e s e n í   59. – 81.

ze zasedání rady města ze dne 4. března 2002

59.    Rada města souhlasí s otevřením tří 1. tříd v ZŠ Lerchova pro školní rok 2002/2003. 

60.    Rada města doporučuje předsedovi bytové komise a ukládá bytové referentce provést návštěvu v domě čp. 717 v bytě dr. Petra Havla za účasti zjištění výskytu plísně v pronajatém bytě.

61.    Rada města souhlasí se záměrem prodeje 12 bytových jednotek v bytových domech č.p. 766/II a 767/II, ul. Stupkova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1379 a 1380 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku.

62.    Rada města schvaluje záměr zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes stpč. 4/1 v Sušici ve vlastnictví města Sušice pro vlastníky sousední nemovitosti p. Tatouška  a p. Motlíka (v případě, že  p. Motlík vytvoří 4 parkovací místa na svém vlastním pozemku). Rada souhlasí se zveřejněním těchto záměrů na úřední desce.

Rada neschválila záměr odprodeje vyznačené části stpč. 4/1 v Sušici v sousedství ppč. 60/II. Rada ponechává rozhodnutí o schválení záměru prodeje na zastupitelstvu města.

63.    Rada města vzala na vědomí žádost o odprodej domu čp. 7, nám. Svobody Sušice firmy NJK UNICOS s.r.o. a rozhodla pozvat na jednání příští rady zástupce firmy ing. Jurigu k objasnění jejich záměru s tímto objektem.

64.    Rada města souhlasí se záměrem odprodeje požadovaných nemovitostí v areálu bývalého SUVAKu U kapličky 386/II s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce. Rada města souhlasí s pozváním p. Haise na jednání příští rady.

65.    Rada města souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor v Domu Penzion čp. 56/II v Sušici a se zveřejněním záměru na úřední desce.

66.    Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu s Nemocnicí Sušice, o.p.s. ze dne 1.9.1998, upravující rozsah pronajatého nemovitého majetku.

67.    Rada města odložila žádost GE Capital bank o pronájem nebytových prostor v čp. 29/I, nám. Svobody v Sušici na příští jednání rady s tím, že HPO zajistí konkretizaci žádosti.

68.    Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1357/1 v k.ú. Sušice nad Otavou a se zveřejněním na úřední desce.

69.    Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod objektu čp. 260 se st.p.č. 586/4 o výměře 264 m², objektu čp. 246 se st.p.č. 580/9 o výměře 200 m² a pozemku parc.č.580/28 o výměře 103 m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, z vlastnictví ČR-Okresního úřadu Klatovy do vlastnictví Města Sušice. Rada města schvaluje záměr bezúplatného převodu objektu na stpč. 580/24, stpč. 580/24 a stpč. 580/52 pro využití ve veřejném zájmu, souhlasí se zveřejněním na úřední desce a podáním žádosti na Generální ředitelství cel.

70.    Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru úklidové komory o výměře 4,5 m² v čp. 1063/II v Sušici a souhlasí se zveřejněním na úřední desce.

71.    Rada města vzala na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor prodejny v Domu Penzion čp. 56/II v Sušici. Rada souhlasí se zveřejněním záměru dalšího pronájmu na úřední desce.

72.    Rada města odkládá projednání rekonstrukce nouzového osvětlení v DPD s tím, že místostarosta s investičním technikem prověří předložené nabídky.

73.    Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. 4222002410 mezi Městem Sušice a Západočeskou energetikou a.s. Plzeň na úhradu podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení v Sušici, Nábř. J.Seitze č.p. 155 a č.p. 131, ve výši 40 084,- Kč a pověřuje pí. starostku jejím podpisem.

74.    Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a firmou VH-TRES spol. s r.o. České Budějovice, týkající se vypracování PD a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu objektů měření odběru vody z náhonu Kantůrky a řeky Otavy, v celkové částce 30 345,- Kč, vč. DPH a pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy o dílo.

75.    Rada města souhlasí s uzavřením NS mezi Městem Sušice a Dřevařskou výrobou Sušice, a.s. jejíž předmětem je část ppč. 509/18 v k.ú. Sušice o výměře 23 m2 za dohodnuté roční nájemné ve výši 1 000,- Kč.

76.    Rada města souhlasí s účastí v projektu racionální spotřeby energie v městských objektech koordinovaného Energie – Cités a SEVEn. V případě, že projekt bude komisí Evropské unie DGTREN přijat, město Sušice se bude podílet na spolufinancování auditů. Rada města pověřuje starostku podpisem dopisu o projevení vůle města účastí na tomto projektu, týkajícího se spoluúčastí na energetických auditech.

77.    Rada města odkládá doplnění organizačního řádu o pozici informatika, do doby vyjasnění II. etapy reformy veřejné správy.

Rada města schvaluje doplnění organizačního řádu o pozici investičního technika. Rada města schvaluje obecnou pracovní náplň pro vytvářené místo dle předložených podkladů.

78.    Rada města bere na vědomí informaci z pracovní cesty v Kötztingu, která se konala dne 26.2.2002 a informaci o přehledu podaných žádostí na fond malých projektů PHARE.

79.    Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 12002 mezi Městem Sušice a ing. Janem Anderlem – Atelier historické architektury, K Fořtovně 23, 312 00 Plzeň na provedení standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu objektu radnice za cenu 67 000,- Kč.

80.    Rada města bere na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku v obvodu OOP Sušice v roce 2001.

81.    Rada města souhlasí s instalací a textem znění pamětní desky věnované Konfederaci politických vězňů ČR a svazu PTP – VTNP, která bude umístěna v parku před ZŠ T.G.M.

Seznam politických vězňů z let 1948 – 1989 a seznam členů PTP – VTNP bude uložen v kronice města Sušice.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

U s n e s e n í   82. – 132.

ze zasedání rady města ze dne 18. března 2002

82.    Rada města souhlasí v případě doručení oficiální pozvánky prezidenta Douzelage p. Jeremy Barkera s programem jednání a s pozitivním vyhodnocením přínosu pro město Sušici,  s účastí 3 zástupců na jednání Douzelage v Bruselu ve dnech 14. – 16. dubna 2002 s tím, že jako zástupce města se zúčastní místostarosta ing. Petr Kocman.

83.    Rada města schvaluje příspěvek ve výši 45 000,- Kč pro TJ Sokol Sušice.

84.    Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti MěKS za rok 2001 a ukládá ředitelce MěKS připravit výroční zprávu spolu s vyúčtováním příspěvku poskytnutého v roce 2001 zřizovatelem.

85.    Rada města souhlasí s uspořádáním Dne Sušice 2002 a s úhradou nákladů na ohňostroj v částce 30 tis. Kč z položky propagace města.

86.    Rada města ukládá:

a)            ředitelce MKS zajistit dodržení termínu výroby a zabudování plakátovacích ploch a dodržení rozpočtovaných nákladů na tyto práce

b)            seznámení stálých zákazníků výlepové služby se změnou v její organizaci, tak aby nedošlo k přerušení informovanosti občanů o kulturních, sportovních a dalších akcích

c)            odboru HPO zajistit, aby současný provozovatel p. Dugovič ukončil svoji činnost a plakátovací plochy odstranil z městských pozemků nejpozději do 30. dubna 2002

87.    Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti městského informačního střediska

88.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině MKS Sušice.

89.    Rada města souhlasí s realizací rekonstrukce parku před školou TGM  a s realizací osázení nábřeží Jana Seitze. Rada města schvaluje smlouvy o dílo  mezi Městem Sušice a firmou pana Přemysla Písaře, Hlávkova 761, Klatovy v částce 578 844,- Kč a 81 092,- Kč.

90.    Rada města odkládá žádost p. Pavla Matury, bytem Čeletice 5  o prominutí sankce a ukládá p. tajemníkovi zjistit obecně možnosti upuštění od vymáhání uložené pokuty na MV ČR.

91.    Rada města bere na vědomí výsledek inventury v zařízeních Města Sušice ke dni 31.12.2001, a schvaluje:

   Převod fritézy IČ 90018 v hodnotě 15 327,-- Kč z Domu penzion na MKS.

   Bezúplatný převod DHIM:

                        Police rohová                                          4 000,-- 

                        PC včetně monitoru                               26 196,-- 

                        Tiskárna                                                  3 991,50 Kč

                        Stůl rohový                                              1 500,-- 

                        Stůl pod PC                                            1 000,-- 

        v celkové ceně 36 687,50 Kč z majetku města na MKS.

 

92.    Rada města schvaluje vyplacení finančních příspěvků zájmovým organizacím pro rok 2002:

 

                        Dům dětí a mládeže                                 6 000,- Kč

                        Pěvecký sbor Svatobor                         15 000,- Kč

                        Petrklíč                                                  10 000,- Kč

                        Pionýrská skupina Otava                         5 000,- Kč

                        Solovačka                                             15 000,- Kč

                        Taneční klub FIALKA                           20 000,- Kč

                        Klub vodních sportů                              10 000,- Kč

                        Svaz zdravotně postižených                      5 000,- Kč

                        Český svaz bojovníků za svobodu            4 000,- Kč

                        Nimbostratus                                           5 000,- Kč

                        Tomáš Cihlář /reklama/                            3 000,- Kč

                        BUDO klub                                             5 000,- Kč

 

Rada města ukládá finančnímu odboru zúřadovat poskytnutí příspěvků pro jednotlivé organizace a seznámit radu města jakým způsobem byly příspěvky využity.

93.    Rada města souhlasí s použitím městského znaku na reklamním plakátu města Sušice.

94.    Rada města jmenuje pana Josefa Maršáta  členem výběrových komisí  v poptávkovém řízení

a) vybavení chirurgického operačního sálu dvěma světly

b) úklidové práce v objektech nemocnice

95.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje domu čp.7/I, se stpč. 110 a 125 v Sušici formou výběrového řízení. Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru ve spolupráci s NJK Unicos projednat s bankou možnosti řešení  zástavního práva, váznoucího na nemovitosti a výsledek předložit na jednání zastupitelstva.

96.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodat  vyjmenované nemovitosti v areálu bývalého SUVAKu,  U Kapličky 386/II v Sušici formou výběrového řízení a pověřuje HPO zadáním zpracování znaleckého posudku.

97.    Rada města souhlasí se slevou na nájemném ve výši 10% z čistého   nájemného pro Dr. Petra Havla, bytem V Rybníčkách 717, Sušice a to z důvodu výskytu plísně v bytě 3+1/I. ktg.                             

98.    Rada města schvaluje výměnu bytu mezi panem Karlem Šotolem, Klostermannova 675, Sušice a manželi Jírovcovými, Kaštanová 1180, Sušice.

99.    Rada města rozhodla o přidělení bytu 1+1/I. ktg. Nádražní 356/II, Sušice paní  Jaroslavě Tršové, na dobu určitou 1 roku.

100.  Rada města schvaluje výměnu bytu mezi paní Kateřinou Szábovou, Kaštanová 1160, Sušice a panem Jiřím Štemberou, Kaštanová 1180, Sušice.

101.  Rada města rozhodla o přidělení bytu 0+1/I. ktg., Kaštanová 1161, Sušice pro slečnu Alenu Zajícovou na dobu určitou jednoho roku.

102.  Rada města rozhodla o přidělení bytu 0+1/I. ktg., Kaštanová 1180, Sušice pro pana Josefa Tušinovského na dobu určitou jednoho roku.

103.  Rada města souhlasí se záměrem prodeje 4 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 669/II a 6 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 784/II, ul. Smetanova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1184 a 1225 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku.

104.  Rada města nesouhlasí s výměnou střešní krytiny pro dům č.p. 784/II, ul. Smetanova, Sušice. Rada města ukládá bytové referentce zajistit od Bytservisu návrh náhradního řešení investování této částky do opravy jiného bytového objektu.

105.  Rada města bere na vědomí zápis jednání bytové komise ze dne 11.3.2002.

106.  Rada města schvaluje komisi pro vyhodnocení soutěže o veřejnou zakázku „ZŠ T.G.M.-fasáda tělocvičny a oprava oplocení“ a na akci „Kanalizace, voda včetně povrchu v ul. v Brance“ ve složení:

předseda:    Ing. Petr Kocman

členové:      Ing. arch. Lejsek, Ing. Broža, Mgr. Prošek, V.Hrabý

náhradník:   V.Marc

107.  Rada města souhlasí se složením komise na výběr dodavatele akce půdní vestavby 4 b.j. v objektu čp. 1105 a 1106 ulice Nerudova Sušice ve složení:

předseda:    Ing. Petr Kocman

členové:      Ing. arch. Lejsek, Ing. Broža,  p. Michálek – Ingem Plzeň, V.Hrabý

náhradník:   V.Marc

108. Rada města souhlasí s obesláním těchto firem na následující akce:

- Fasáda tělocvičny a oprava oplocení ZŠ TGM:

Firma Mikeš Římov, Český Krumlov, Stavební podnik Klatovy, Jihospol Strakonice, p. Fleisig, Klatovy.

 -Na půdní vestavby 4 b.j. v objektu čp. 1105 a 1106 v ulici Nerudova v Sušici:

Stavební podnik Klatovy, Stavoplast Stachy,  Zetes Klatovy, Jihospol Strakonice, Stavpran s.r.o. Plzeň

109.  Rada města bere na vědomí informaci o zadání zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v ul. Villaniho (odstranění havarijního stavu firmou EKOEKO s.r.o. České Budějovice.

110.  Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci nouzového osvětlení v Domu penzion v ceně 96 000,- Kč včetně DPH firmou AXIS p. Luboše Rady, Kaštanová 1164, Sušice

111.  Rada města souhlasí s pokračováním přípravy rekonstrukce ZUŠ v rámci vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města za účelem dosažení konečné rekonstrukce objektu a sestěhování DDM a ZUŠ.

112.  Rada města souhlasí s odstraněním havarijního stavu  vodovodního řadu v místě  autobusového nádraží v délce 86 m. Náklady budou činit cca 150 tis. Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu v této výši, s tím, že tato částka bude použita  z rezervy na provozní výdaje.

113.  Rada města schvaluje záměr prodeje ideální poloviny st.p.č. 591/4 takto:

- ideální čtvrtinu za smluvní cenu 10 000,- Kč panu  Jaroslavu Tatouškovi, bytem Sušice 1041/II

- ideální čtvrtinu za smluvní cenu 10 000,- Kč panu Jiřímu Věnečkovi, bytem Sušice 256/II. Rada města schvaluje vyvěšení tohoto záměru na úřední desce.

114.  Rada města schválila záměr prodeje těchto nově vytvořených pozemkových parcel pro výstavbu zděných garáží  v k.ú. Sušice nad Otavou: parc. č. 377/33, 377/34, 377/35, 377/36, 377/37, 377/38, 377/39, 377/40, 377/41, 377/42, 377/43, 377/44, 377/45, 377/46, 377/47, 377/48, 377/49, podle g.p. číslo 1624-3/2002 firmy SORS s.r.o. Sušice. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje na úřední desce a v Sušických novinách. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej komisionelním vylosováním žadatelů a navrhuje kupní cenu ve výši 8 000,- Kč za jeden pozemek.

115.  Rada města schvaluje záměr prodeje dvou zděných garáží na st.p.č. 506/3 a 506/4 v k.ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

Rada souhlasí se zadáním zpracování znaleckých posudků za účelem stanovení kupní ceny na objekty dvou zděných garáží na st.p.č. 506/3 a 506/4 a na objekt bývalé prádelny na st.p.č. 506/5, vše v k.ú. Sušice nad Otavou. Po zpracování znaleckých posudků bude rozhodnuto o výši kupní ceny a způsobu prodeje.

116.  Rada města nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. 200/1 na základě žádosti pana Jiřího Staňka a schvaluje záměr pronájmu dle předloženého plánku a souhlasí se zveřejněním na úřední desce.

117.  Rada města vzala na vědomí odstoupení p. Václava Maška od pronájmu zděné garáže č. 4 na st.p.č. 531 v k.ú. Sušice nad Otavou a z tohoto důvodu revokuje příslušnou část svého usnesení č. 31 ze dne 4.2.2002. Rada zároveň rozhodla o pronájmu této garáže p. Pavlu Čechovi, bytem V Rybníčkách 715/II, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.4.2002, za roční nájemné 6 000,- Kč.

118.  Rada města rozhodla o pronájmu nebytového prostoru  býv. úklidové komory o výměře 4,5 m² v přízemí domu čp. 1063/II ul. Pravdova v Sušici manž. Jaroslavu a Jaroslavě Kroužkovým, bytem tamtéž, za účelem umístění dvou inv. vozíků, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.4.2002, za roční nájemné ve výši 450,- Kč/rok.

119.  Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor ve 2. patře objektu čp. 132/III v Sušici o celkové výměře 36 m² MUDr. Pavlu Syslovi, za účelem zřízení psychiatrické ambulance, s účinností od 1.4.2002 do doby ukončení rekonstrukce objektu čp. 131/III. Nájemné bude činit 1 200,- Kč měsíčně, paušální poplatek za topení a vodu vč. stočného 500,- Kč měsíčně, el. energie bude hrazena Nemocnici o.p.s. Sušice na základě faktury.

Rada souhlasí, aby po dobu rekonstrukce objektu čp. 131/III, převzatého od Nemocnice o.p.s., byly stávajícími nájemci nebytových prostor v objektu čp. 132/III (rehab.) hrazeny náklady na topení, vodné a stočné paušálním poplatkem v dosavadní výši. Odběr el. energie bude fakturován Nemocnicí o.p.s.

120.  Rada města rozhodla o pronájmu pozemku parc.č. 236/2 v k.ú. Milčice o výměře 1,5246 ha,  firmě Agrochlum Záluží, spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Vlkova 24, zastoupené jednatelem Ing. Ant. Kostohryzem, za účelem sklizně sena,  a to na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2002, s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za nájemné ve výši 500,- Kč za l ha a rok s tím, že nájemce  bude z pronajatých pozemků hradit příslušnou  daň.

121.  Rada města schvaluje záměr pronájmu části nám. Svobody parc.č. 2256/1 v Sušici pro sezónní prodej místních podnikatelů.

Rada stanovuje pro sezónu 2002 jednotné ceny za pronájem takto:

- 4,- Kč/m2/den pro zřízení předzahrádky

- 20,- Kč/m2/den za umístění zařízení pro prodej zmrzliny

122.  Rada města rozhodla o podání výpovědi pronájmu NP v přízemí domu čp. 29/I v Sušici na základě smlouvy o nájmu ze dne 20.12.1996 dosavadnímu nájemci paní Boženě Mikoškové, s termínem podání výpovědi dle dohody s budoucím nájemcem. Rada města schvaluje záměr pronájmu NP v přízemí tohoto objektu a souhlasí se zveřejněním na úřední desce.

123.  Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.9.2000 o pronájmu nebytových prostor v objektu kina čp. 89/I v Sušici nájemci Petru Szvitkovi, bytem Sušice, Kaštanová 1180/II, kterým se s účinností od 1.4.2002 zvyšuje výměra pronajatých nebytových prostor na původních 39 m² za roční nájemné 16 100,- Kč.

124.  Rada města nemá námitek k záměru  p. Jaroslava Prossera, bytem Sušice, Villaniho 649/II, zřídit výjezd na pozemek města parc.č. 377/1, pod podmínkou schválení tohoto záměru příslušným stavebním úřadem.

125.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města  revokovat usnesení ze dne 4.4.2001, týkající se rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 774/5 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 639 m2 ing. Karlu Duškovi za cenu 550,- Kč/m2 z důvodu, že dosud nepodepsal kupní smlouvu a doporučuje dále řešit prodej tohoto pozemku.

126.  Rada města ukládá HPO projednat řešení trojsměny s jejími účastníky, v případě souhlasu s rozšířením vjezdu k objektu sokolovny  zadat zpracování nového geometrického plánu a předložit k projednání radě.

127.  Rada města akceptuje cenovou a obsahovou nabídku na zpracování studie rekonstrukce sušického náměstí atelierem Soukup s.r.o., Klatovská 11, Plzeň a pověřuje starostku dalším jednáním o přípravě smlouvy.

128.  Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní  dopravě pro rok 2002 s tím, že v letošním roce bude uhrazen příspěvek ve výši 160 000,- Kč. Dále rada města schvaluje vzhledem k nevyužívání  a velké ztrátovosti zrušení linky č. 433 581 (městský spoj k nemocnici) k 31.3.2002.

129.  Rada města souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu podpory výstavby nájemních bytů na výstavbu 3 x 32 b.j. v lokalitě ulice Kaštanová (Vojtěška II) a dále na výstavbu 40 b.j. v areálu kasáren v Nádražní ulici (sociální byty).

130.  Rada města schválila Dodatek ke smlouvě č. 2 SML v tomto znění:

Město Sušice souhlasí s poskytováním finančních příspěvků na hospodaření v lesích a jejich čerpání, v případě investičního příspěvku bude nově pořízená investice zahrnuta do majetku Města Sušice.

131.  Rada města neakceptuje nabídku P.F. ART, spol. s r.o. Brno kartografické nakladatelství na zařazení města Sušice do atlasu měst.

132.  Rada města schválila příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Farní charitu v Sušici jako příspěvek na činnost Farní Charity.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

U s n e s e n í   133. – 162.

ze zasedání rady města ze dne 15. dubna 2002

133.  Rada města nesouhlasí s nabídkou společnosti Allegro publishing Plzeň zaslanou dne 5.4.2002 formou e-mailu, týkající se prezentace města a akcí organizovaných městem.

134.  Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7 000,- Kč pro Státní jazykovou školu v Sušici.

135.  Rada města souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 20 000,- na nákup očního laseru pro oční oddělení nemocnice s poliklinikou Klatovy za předpokladu pořízení tohoto přístroje.

136.  Rada města schvaluje v rámci výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti majetku města Sušice s účinností od 1.7.2002 oslovení těchto pojišťoven:

-  Pojišťovna České spořitelny – pobočka Sušice

-  Kooperativa – pobočka Sušice

-  Česká pojišťovna – pobočka Sušice

-  Pojišťovna IPB – pobočka Sušice

-  Pojištovna Generalli

-  Pojišťovna Alianz

137.  Rada města Sušice nesouhlasí se zakoupením nového dopravního automobilu DA 8 dle nabídky, pro SDHO Sušice v hodnotě 1.250.000,-Kč s tím, že město uhradí 50% ceny a to stejnými splátkami po dobu 5 let.

138.  Rada města vyhověla žádosti o snížení nájemného ZUŠ a DDM Sušice s tím, že nájemné pro ZUŠ bude činit 20 000,- Kč v roce 2002 a pro DDM 5 000,- Kč. Nájemné bude hrazeno ve 2 splátkách k 30.4. a k 30.9 letošního roku.

139.  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc.č. st. 60/8 o výměře 32 m2 s objektem skladu, podle g.p.č. 1675-30/2002 firmy SORS s.r.o. Sušice, kupujícímu  Václavu  Duškovi,   bytem Sušice, Kostelní 67/I, za celkovou kupní cenu 64 000,-  Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené.

140.  Rada města neschvaluje záměr prodeje restaurace Bistro čp. 244/II na st.p.č. 585, ul. Kaštanová do doby vyřešení celého území.

141.  Rada města rozhodla o pronájmu vyznačené části pozemku parc.č. 1357/1 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1320 m² za účelem zřízení zahrady, a to p. Vladimíře Merglové, bytem Sušice, Pod Kalichem 348/III, na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2002, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 3 960,- Kč.

142. Rada města rozhodla o pronájmu části nám. Svobody p.p.č. 2256/1 v Sušici za účelem umístění předzahrádek pro sezónu  2002 za nájemné ve výši 4,- Kč za l m2 a den těmto nájemcům:

1. Jan Seitz - předzahrádka před rest. Gloria

2. Alena Patlejchová -  předzahrádka před  vinárnou u Branky  

3. Luboš Pitro -  předzahrádka před  bývalým hotelem Koruna 

4.  Mgr. Eva Mazancová - předzahrádka před Pivnicí

Rada pověřuje starostku podpisem příslušných smluv o nájmu na požadovanou dobu a výměru, nejdříve ode dne, následujícího po předložení povolení zvláštního užívání komunikace, vydaného kompetentním dopravním orgánem. Rada pověřuje MP projednáním věci s dopravním orgánem a kontrolou dodržování stanovených podmínek.

143.  Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu Penzion čp. 56/II v Sušici o celkové výměře 86 m², dle situačního plánku,  firmě Západočeská energetika, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2002,  s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za roční nájemné ve výši 8 600,- Kč (100,- Kč za l m² a rok) a s každoroční valorizací o míru inflace.

144.    Rada města souhlasí s pozváním zástupců SK Kulečník s tím, že předloží podklady týkající se dosavadní údržby a záměr využití objektu kulečníku.

145.    Rada  města  nesouhlasí  s  tím,  aby se město podílelo na zaplacení částky 2 534,- Kč za zaměření stavby kůlny manželům Koppovým.

146.    Rada města rozhodla o přeložení bodu týkající se odprodeje nemovitosti v areálu  ČOV na příští jednání rady města.

147.    Rada města souhlasí s výběrem firmy Zemědělská a.s. Koloveč jako dodavatelem dopravních značek pro jejich obměnu ve městě a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy o dílo.

148.    Rada města souhlasí s pomocí při vyhledávání náhradních prostor pro DD K. Hory v Sušici.

149.    Rada města schvaluje záměr pronájmu bytového domu čp. 856 a 857/II v Sušici za účelem umístění technologického zařízení a antén a souhlasí se zveřejněním na úřední desce.

150.    Rada města souhlasí s podáním příslušných žalob na úhradu dlužných částek těchto bývalých nájemců nebytových prostor v objektech ve vlastnictví města Sušice:

- Milan Růžička-RICHI, Zárubova 489/16, 142 00 Praha 4 v souvislosti s  pronájmem nebytových prostor v objektu kina,

- ELIMEX v.o.s. se sídlem Praha l, Opletalova 4 v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v objektu čp. 873/II v Sušici,

- LIMAXX Bohemia s.r.o., se sídlem Staňkov II, Nádražní 64 v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v objektu čp. 255/II v Sušici.

151.    Rada města souhlasí se záměrem prodeje 8 bytových jednotek v bytových domech č.p. 739/II a 740/II, ul. Stupkova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1641 a 1642 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku.

152.    Rada města nesouhlasí s provedením plánované investice v celkové výši 100 000,- Kč za účelem nátěru oken v bytových domech č.p. 739/II a 740/II, ul. Stupkova, Sušice.

153.    Rada města souhlasí s použitím uspořené finanční částky 300 000,- Kč z rozpočtu Bytservisu s.r.o. Sušice na provedení ležatých rozvodů  v objektech č.p. 716-721/II, Sušice – částka 200 000,- Kč a na opravu  městského bytu 2+1/II. ktg., nám. Svobody č. 29, Sušice – částka  100 000,- Kč.

154.    Rada města souhlasí s provedením úpravy bytového jádra v bytě č. 16 v domě č.p. 1160 v Sušici, ul. Kaštanová, na náklady nájemce pana Jiřího Štembery. Stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými stavebními předpisy.

155.    Rada města souhlasí se záměrem prodeje 8 bytových jednotek v bytových domech č.p. 735/II a 736/II, ul. Villaniho, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1300 a 1301 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku.

Rada města nesouhlasí s provedením plánované investice v celkové výši 95 000,- Kč za účelem nátěru oken v bytových domech č.p. 735/II a 736/II, ul. Villaniho, Sušice.

156.    Rada města souhlasí se záměrem prodeje 8 bytových jednotek v bytových domech č.p. 852/II a 853/II, ul. Stupkova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1971 a 1972 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku.

Rada města nesouhlasí s provedením plánované investice v celkové výši 130 000,- Kč za účelem nátěru oken v bytových domech č.p. 852/II a 853/II, ul. Stupkova, Sušice.

157.    Rada města souhlasí s obesláním firem na provedení akce:“Sušice – ul. V Brance – stavební úpravy kanalizace, vodovodu, komunikace a veřejného osvětlení.“

         Jedná se o firmy:

- Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873, Sušice

- Šperl, s.r.o., Pražská 57, Sušice

- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., ČSLA 37, 339 01 Klatovy

158.    Rada města souhlasí s uskutečněním hydrogeologického posouzení ovlivnění stávajících studní ve Volšovech. V případě překročení uvažované rozpočtové částky 180.000,- Kč, by byla částka 23.000,- Kč čerpána z rozpočtové položky rezerva na projekty.

159.    Rada města byla seznámena s výsledky soutěže na akci ZŠ TGM Sušice – fasáda tělocvičny a oprava sgrafitového oplocení. Celkem byly vyzvány 4 firmy. Výběrová komise vybrala nabídku  firmy  Mikeš Karel, Stavební práce, Římov 207, 373 24 Římov s nabídkovou cenou 2 646 543,- Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

160.    Rada města schvaluje smlouvu o využití systému města pro nakládání s komunálním odpadem s 1. JVS a. s., Severní 8/2264, České Budějovice, 370 10, a pověřuje starostku jejím podpisem.

161.    Rada města schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou MVC spol. s r.o., Velfíkova 6, Praha 6, na dodávku a montáž atypických vestavěných stolů pro vybavení laboratoře v Nemocnici o.p.s. Sušice, a to za celkovou cenu díla 92 431,- Kč, vč. DPH.

Rada města pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy o dílo.

162.    Rada města bere na vědomí informaci o zjištěném stavu stávající kotelny DD Sušice a souhlasí s navrženým řešením formou víceprací ke schválené akci DD Sušice - rekonstrukce. Realizací těchto prací bude pověřena stávající dodavatelská firma formou dodatku k SOD. 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

 

U s n e s e n í  163. – 196.

ze zasedání rady města ze dne 29. dubna 2002

163.  Rada souhlasí s tím, aby se město připojilo k trestnímu řízení ve věci poškození majetku města ml. p. Michalem Rybárem, který poškodil objekt kina sprejovými barvami.

164.  Rada města  Sušice doporučuje  zastupitelstvu města neprominout pohledávku pana Jaroslava Tatouška ml. ve výši 21.700,-Kč.

165.  Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Silnice Klatovy a.s. a pověřuje starostku města jejím podpisem. Cena za zhotovení díla ve výši 766.966,- Kč včetně DPH je konečná a nepřekročitelná.

166.  Rada města schválila návrh úhrad za pobyt v DD Sušice v této výši:

1 lůžkový pokoj – spol.soc.zařízení                      + 20%        5 904,-Kč

2 lůžkový pokoj – spol.soc.zařízení                      + 20%        5 436,-Kč

3 lůžkový pokoj- spol.soc.zařízení                        + 10%        5 004,-Kč

3 lůžkový pokoj-spol.soc.zařízení                         + 20%        5 148,-Kč

2 lůžkový pokoj-samostat.soc.zařízení                  + 25%        5 520,-Kč

3 lůžkový pokoj-samostat.soc.zařízení                  + 20%        5 148,-Kč

5 lůžkový pokoj- spol.soc.zařízení                        4 860,-Kč

2 lůžkový pokoj-spol.soc.zař.+kuch.kout             + 10%        5 268,-Kč  (4NP)

2 lůžkový pokoj-spol.soc.zař. průchodící             + 10%        5 268,-Kč  (4NP)

Nadstandard:  lednice, WC+ koupelna, trezor, terasa na patře, kuchyňský kout na patře.

167.  Rada města schvaluje vyplacení finančních příspěvků zájmovým organizacím pro rok 2002:

Jindřich Brejcha                                 3 000,- Kč       

Český zahrádkářský svaz                   1 000,- Kč

SDH Volšovy                                    5 000,- Kč       

Střelecký klub                                    3 000,- Kč       

Basket klub                                        5 000,- Kč       

Svaz diabetiků                                    5 000,- Kč       

Jiko Čácha                                         4 000,- Kč       

TJ Sušice                                         70 000,- Kč

Rada  města  doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek pro TJ Sušice ve výši 70 000,- Kč.

168.  Rada města jmenuje členy komise pro výběr pojišťovny na pojištění majetku města a odpovědnosti ve složení: Michal Fremr, JUDr. Jiřina Rippelová, Josef Maršát, ing. Božena Šlajsová, Petr Málek, náhradník ing. Vladimír Mirvald.

169.    Rada města vzala na vědomí informaci týkající se prodeje nemovitostí v areálu ČOV  a ukládá vedoucímu HPO připravit na další jednání návrh kupní smlouvy a nájemní smlouvy s předkupním právem s firmou HSF International s.r.o. Sušice.

170.    Rada města rozhodla o výši koeficientu růstu nájemného z bytu pro období od 1.7.2002 do 31.12.2002 dle Výměru MF č. 02/2002  a dle Sdělení MF ČR – Ki = 1,04.

171.    Rada města souhlasí s výměnou městských bytů mezi pí Jitkou Holečkovou, Kaštanová 1180, Sušice a p. Ladislavem Medem, Kaštanová 1180, Sušice.

172.    Rada města souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy uzavřenou mezi nájemcem bytu 1+1/I. ktg., U Kapličky 721 p. Romanem Holým a p. Markem Melíškem o další jeden rok tj do 31.3.2003.

173.    Rada města souhlasí s výměnou městských bytu mezi pí Gabrielou Gillovou, Kaštanová 1167, Sušice a pí Ivou Mráčkovou, Kaštanová 1167, Sušice.

174.    Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu 1+1/III. ktg.,Volšovská 28, Sušice pro pí Miloslavu Uherovou.

175.    Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu 0+1/I. ktg., Kaštanová 1161, Sušice pro pana Petra Málka na dobu určitou jednoho roku.

176.    Rada města souhlasí s výměnou bytu v Domě s pečovatelskou službou   mezi pí Vladislavou Lerochovou a paní Annou Hasnedlovou, Na Baště 145, Sušice.

177.    Rada bere na vědomí zápis bytové komise.

178.    Rada města schvaluje výběr dodavatele na stavební akci: „Stavební úpravy – půdní vestavba bytový dům č.p. 1105 a 1106, Nerudova ul. Sušice firmu Stavební podnik Klatovy a.s., Dragounská 7, 339 39 Klatovy s nabídkovou cenou 2 987 121,- Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

179.    Rada města souhlasí s předloženým plánem oprav a údržby chaty Svatobor a s opravami pokojů v l. patře objektu ve výši cca 50 000,- Kč, financovaných z nájemného. Rada doporučuje zastupitelstvu provést rozpočtovou změnu podle skutečných výdajů.

180.    Rada města souhlasí s úhradou částky 150 000, - Kč firmě truhlářství Matějovic za opravu parketové podlahy v objektu PDA jako příspěvek města na rekonstrukci této podlahy.

181.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit rozpočtovou změnu ve výši 23 100,- Kč na úhradu projektové dokumentace na akci Sušice - přepojení průmyslového kanalizačního sběrače na sběrač městský s tím, že tato částka  bude čerpána z položky rezerva na projekty.

182.    Rada města schvaluje záměr prodeje vyznačené části ppč. 377/1 v k.ú. Sušice a zveřejnění na úřední desce.

183.    Rada města nedoporučuje odprodej části pozemku parc. č. 52/3 v k.ú. Albrechtice a souhlasí se zveřejněním pronájmu na úřední desce.

184.    Rada Města Sušice schválila záměr prodeje vyznačené části st.p.č. 327/1 v k.ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění na úřední desce.

185.    Rada města nedoporučuje odprodej pozemku parc. č.  970/19 ani části 970/18 a doporučuje projednat s žadatelem  pronájem pozemku 970/19.

186.    Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit odprodej objektu garáže se stpč. 506/3 manželům Peterkovým za cenu 20 000,- Kč, objekt garáže se stpč. 506/4 manželům Hulešovým za cenu 18 000,- Kč a objekt bývalé prádelny se stpč. 506/5 manželům Kučerovým za cenu 35 000,- Kč.

187.    Rada města rozhodla o výpůjčce pozemku parc.č. 1178/3 v k.ú. Sušice nad Otavou na dny 20. - 21.7.2002 od 12.00 do 02.00 hod. agentuře HUMAN HELP,  pro uspořádání koncertu Šumava Rocks s tím, že vypůjčitel zajistí příslušná organizační, technická a bezpečnostní opatření  v  součinnosti  s MP.  Vypůjčitel  zároveň  složí  před konáním akce kauci ve výši 10 000,- Kč jako záruku dodržení podmínek smlouvy.

188.    Rada města dává souhlas nájemci nebytových prostor v čp. 10/I v Sušici Emilu Charvátovi – Efekt Trading,  k podnájmu části těchto prostor České spořitelně a.s. v rozsahu projektu firmy Šumavaplan s.r.o., na období od 1.5.2002 do 30.6.2003, za účelem provizorního umístění bankomatu ČS a.s., a to pod podmínkou, že po skončení podnájmu  bude prostor uveden do původního stavu.

189.    Rada města vzala na vědomí podané výpovědi nájmu nebytových prostor v čp. 56/II a 255/II v Sušici a souhlasí se zveřejněním záměru dalšího pronájmu těchto prostor.

190.    Rada města vzala na vědomí informaci o způsobu úhrady dluhu bývalého nájemce nebytových prostor v objektu kina Milana Růžičky, Zárubova 489/16, Praha 4.

191.    Rada města schvaluje doplnění organizačního řádu MěÚ Sušice o pozici informatika. Rada města schvaluje obecnou pracovní náplň pro vytvářené místo dle předložených podkladů.

192.    Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.

193.    Rada města schvaluje rozsah víceprací na akci „Sušice – rekonstrukce monoblok“, dle přílohy, v rámci schváleného rozpočtu města pro 2002 a ukládá předložit na příští jednání RM návrh dodatku SOD s firmou  Jihospol a.s. Strakonice, v navrženém rozsahu díla.

194.    Rada města souhlasí se zajištěním TDI akce „Rekonstrukce a modernizace objektu č.p. 131/III, Sušice, Nábř. J.Seitze“, firmou Šumavaplan spol. s r.o. Sušice, v celkové částce 244 000,- Kč, vč. DPH a ukládá předložit návrh smlouvy o dílo na příští jednání RM. 

195.    Rada města souhlasí s úhradou zálohové faktury ve výši 1 mil. Kč firmě Kašparů Koller na úpravu vody, která bude vrácena do 3 dnů po úhradě 1. řádné faktury.

196.    Rada města souhlasí s „Dohodou o zřízení stavby“ mezi městem Sušice a p. Františkem a Vladimírem Bělským, týkající se stavby „Volšovy – zásobování pitnou vodou“ na pč. st. 102 v k.ú. Dolní Staňkov.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


 >> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

Usnesení 296. – 216.

ze zasedání rady města ze dne 13. května 2002

197.    Rada města schvaluje oslovit níže uvedené banky k předložení nabídky s podmínkami čerpání investičních úvěrů ve výši 15 mil. Kč na úpravnu vodz v Luhu a 10 mil. Kč na rekonstrukci budovy radnice.

a)      Komerční banka, a.s. Sušice

b)      ČSOB, a.s. Sušice

c)      Česká spořitelna a.s. Sušice

d)      GE Capital Bank, a.s. Sušice

e)      Volksbank, a.s. Praha

 

198.     Paní starostka podala informaci o nutnosti urychleně připravit podklady pro výstavbu 96 b.j. v Sušici, vzhledem k jednání Rady SFRB a předložení požadovaných podkladů. Na jednání příští rady budou připraveny podklady týkající se výstavby včetně ceny za zpracování projektové dokumentace a návrh mandátní smlouvy s firmou INFEM Plzeň. Rada města vyhledem k časové tísni souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v případě, že cena nepřesáhne částku 500 000,- Kč a bude moci být zadáne dle Zák. č. 199/1994 bez výběrového řízení.

199.     Rada města vzala na vědomí zápis ze schůze dozorčí rady.

200.     Rada města souhlasí s navýšením měsíční odměny jednateli společnosti o 5,26%, tj. o 1 000 Kč s platností od 1.4.2002.

201.     Rada města doporučuje zastupitelstvu:

schválit pro škol. rok 2002/2003 tento příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD.

-               200 Kč za pololetí škol. roku za každého zapsaného žáka (na neinvestiční náklady OkÜ, ref. školství) s tím, že tato částka bude po dohodě s OkÚ, ref. školství využívána k nákupu učebních pomůcek a školních potřeb do ŠD

-               20 Kč v době hlavních prázdnin za každý započatý týden s tím, že vybraná částka bude příjmem města.

202.     Rada města doporučuje zastupitelstva:

schválit pro škol. rok 2002/2003 tento příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ.

-               u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (5 dnů v měs. – u MD): denní příspěvek 20 Kč (13 Kč na náklady MěÚ, 7 Kč na náklady OkÚ),

-               u ostatních zapsaných dětí: měsíční příspěvek 240 Kč (160 Kč na náklady MěÚ, 80 Kč na náklady OkÚ),

s tím, že částka na neinvestiční náklady MěÚ je příjmem města, částka na neinvestiční náklady OkÚ bude po dohodě s OkÚ Klatovy, ref. školství využívána k nákupu učebních pomůcek a školních potřeb.

203.     Rada města souhlasí se yakoupením 5 ks PC pro ZŠ Lerchova a doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto rozpočtovou změnu v celkové částce 150 000,- Kč, která by byla  čerpána z položky rezerva na provozní výdaje.

204.     Rada města bere na vědomí Inspekční správu ze ZŠ Lerchova ul., kde proběhla dne 18.února 2002 tématická inspekce.

205.     Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 4 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 669/II, ul. Smetanova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1184 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky podílet se 1/4 na nákladech zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.

206.     Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 12 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 766/II a 767/II, ul. Stupkova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1379 1380 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky podílet se 1/12 na nákladech zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.

207.     Rada města souhlasí s oslovením níže uvedených zpracovatelů a ukládá pořizovateli zaslat všem potřebné doklady, vzžádat nabídku na provedení změnz ÚP a provést výběrové řízení.

-         Arch studio Hysek, s.r.o., ing. arch Blanka Hysková, Jiráskovo náměstí 18, 301 54 Plzeň

-         Arch. kancelář Roman Koucký, ing. arch Roman Koucký, Bruselská 14, 120 03 Praha 2

-         ÚP Studio, ing. atch. Kovář CSc., Jeremiášova 14 370 01 České Budějovice

-         Projektový atelier AD, ing. arch. Daněk, Husova 4 370 01 České Budějovice

-         UrbioProjekt, ing. arch. Petr Tauš, Skrétova 18, 301 25 Plzeň

-         A.I.F. Atelier, ing. arch O.Fára, ing. arch. J.Icha, Želeyniční 28, 301 48 Plzeň

-         Studio KAPA, ing. arch. Petr Vávra, Na Petynce 88, Praha 6

208.     Rada města ustanovila komisi pro vylosování žadatelů o koupi 15ti pozemků pro stavbu zděných garáží v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 10.4.2002, bod a), odst. 5), v tomto složení:

-               předseda:      JUDr. Jiřina Rippelová

-               členové:         JUDr. Miloslav Forman

Jan Květoň

František Kůs

Václav Marc

-               náhradníci:     ing. Petr Kocman

Josef Maršát

Rada se usnesla vylosovat 3 náhradníky a stanovit jejich pořadí pro případ, že některý z vylosovaných žadatelů odmítne pozemek odkoupit.

208.     Rada města odložila na jednání příští rady záležitost týkající se vytvoření sociálního fondu SML s.r.o. návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu lesních pozemků.

209.     Rada města souhlasí s ukončením pronájmu zděné garáže u Finančního úřadu nájemcem Miroslavem Adámkem ke dni 1.6.2002 a pověřuje starostku podpisem příslušného dodatku ke smlouvě o nájmu ze dne 22.12.1997.

210.     Rada města rozhodla o přeložení žádosti SK Kulečník Sušice na jednání zastupitelstva města, které rozhodne o této žádosti a případně zformuluje nové znění čl. III. kupní smlouvy ze dne 18.5.1995. Rada pověřuje HPO projednat se zástupci SK Kulečník a právníkem města možnosti řešení vzájemného stavu a předložit radě k projednání.

211.     Rada města odložila na jednání příští rady návrh na určení budoucího názvu Domova důchodců Kněžice po přestěhování do Sušice.

212.     Rada města souhlasí s užitím městského znaku na kartografické dílo „Atlas měst Karlovarského a Plzeňského kraje“.

213.     Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:

Funkce                                     Současnost      Možné zvýšení na

Člen zastupitelstva města                490,- Kč                       540,-Kč

Člen rady města                          1 460,- Kč                   1 590,- Kč

Předseda komise                         1 460,- Kč                   1 590,- Kč

Předseda výboru                         1 460,- Kč                   1 590,- Kč

215.     Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. N/02/98, mezi Městem Sušice a firmou Jihospol a.s., Písecká silnice čp. 893, Strakonice na akci „Sušice – rekonstrukce nemocnice monoblok“, v celkové výši 6 582 522,- Kč včetně DPH, dle přílohy. Rada města pověřuje starostku města podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo N/02/98.

216.     Rada města souhlasí s užitím znaku na vytvoření bedekru Sušice a začlenění do ucelené řadz bedekrů měst a obcí pro firmu Est alfa, marketingová komunikace, V Bezovce 6, 301 00 Plzeň. 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

Usnesení 217. – 245.

ze zasedání rady města ze dne 27. května 2002

217.  Rada města schvaluje mandátní smlouvu ze dne 20. května 2002 s firmou INGEM Plzeň.

218.  Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 09/2002 na zpracování PD pro vydání SP na akci 96 b.j. Sušice s Ing, arch. V. Huclem, Čechova ul. 7, 320 28 Plzeň.

219. Rada města souhlasí s nahrazením výměny střešního pláště č.p. 783. Smetanova ul. ve výši 400.000,- Kč za výměnu střeš. pláště v ulici Studentská č.p. 795-6 ve výši 286.000,- Kč, úspora bude použita na jiné akce.

Rada města souhlasí, aby v rámci úspor bylo realizováno osazení měřičů tepla firmou Techem Plzeň v hodnotě 459.000 Kč bez DPH v domech čp. 903– 4, 856-7, 874-7, 880-1, 1105-6, 667-8.

220.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  pro DD název:  Domov důchodců Sušice.

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit pro přechodné období předložený dodatek ke stávající zřizovací listině DD, schválené zastupitelstvem dne 13.6.2001, usnesení bod b), odst. 5

221.  Rada města schvaluje vylosování žadatelů o prodej pozemků  pod zděné garáže v lokalitě Hrádecká dle přiloženého zápisu.

         Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s jeho usnesením ze dne 10.4.2002, bod a), odst. 5 a na základě provedeného vylosování schválit prodej pozemků podle g.p. firmy SORS s.r.o. Sušice č. 1624-3/2002  pro stavbu zděných garáží v lokalitě Hrádecká takto:

         15ti pozemků vylosovaným žadatelům:

p.p.č. 377/33 – Václav Marian, Hrádecká 1072, Sušice

p.p.č. 377/34 – Miroslav a Marie Löffelmannovi, U Kapličky 721, Sušice

p.p.č. 377/35 – Jaroslava Černá, Villaniho 425/II, Sušice

p.p.č. 377/36 – David Rebstöck, Sirkařská 975, Sušice

p.p.č. 377/37 – Ing. Miroslav Houdek, Nerudova 1055, Sušice

p.p.č. 377/38 – Ladislav Pochman, Sirkařská 979, Sušice

p.p.č. 377/39 – Jiří Jedlička, Tylova 1123, Sušice

p.p.č. 377/42 – Luboš Pitro, Volšovská 1100, Sušice

p.p.č. 377/43 – Václav Zipperer, Pravdova 1065/II, Sušice

p.p.č. 377/44 – Jiří Jiřík, Tylova 295/II, Sušice

p.p.č. 377/45 – Jiří Nejedlý, Petrovice 75

p.p.č. 377/46 – Pavla Samková, Sirkařská 971/II, Sušice

p.p.č. 377/47 – Vladimír Bončo, Scheinostova 965, Sušice

p.p.č. 377/48 – Václav Zachata, V Rybníčkách 715, Sušice

p.p.č. 377/49 – Miloš Kroutílek, Sirkařská 975/II, Sušice

- přímý prodej pozemku parc.č. 377/40 p. Františku Drahovzalovi, bytem Sušice, 5. května 667 a pozemku parc.č. 377/41 p. Věře Vogeltanzové,  bytem Sušice, Pravdova 1068/II.

Rada schvaluje tyto podmínky prodeje:

      - kupní cena ve výši 8 000,- Kč za l pozemek bude kupujícím uhrazena při podpisu kupní smlouvy

      - do kupní smlouvy bude zakotveno pro prodávajícího předkupní právo za pořizovací cenu pro případ, že kupující nezahájí stavbu do 1 roku od podpisu kupní smlouvy  a nebo v této době převede pozemek jinému vlastníku   

      - kupující uhradí náklady s prodejem spojené (poměrnou částku za vypracování g.p., ZP, náklady na KS a vklad do KN)

            Rada města schvaluje záměr pronájmu vyznačené části pozemku parc.č. 377/17 v k.ú. Sušice nad Otavou  a zveřejnění na ÚD.

222.  Rada Města Sušice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej vyznačené části pozemku parc.č. 327/1 v k.ú. Sušice nad Otavou p. Zdeňce Opavové, bytem Sušice, Příkopy 11, za cenu 310,- Kč za 1 m². Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

223.  Rada města schvaluje záměr bezúplatného převodu vodovodního řadu Dobršín a povoluje zveřejnění na úřední desce.

224.  Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města odprodej domu Branky čp. 156/I se st.p.č. 10/1 v Sušici.

225.  Rada města rozhodla o pronájmu části střechy bytového domu čp. 856 a 857/II v ul. Volšovská v Sušici firmě Český mobil a.s., za účelem umístění technologického

zařízení a antén pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů, a to na dobu určitou 10 let, za roční nájemné 70 000,- Kč s valorizací, s účinností ode dne zahájení instalace telekomunikačního zařízení.

226.  Rada města rozhodla o pronájmu vyznačené části pozemku parc.č. 1357/1 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1280 m² Pohřební službě Miroslava Adámka, Dražovice 25, za účelem jeho využití při zajišťování činnosti pohřební služby a správy hřbitova, na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2002, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné 10 000,- Kč.

227.  Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Sokolovny čp. 120/II v Sušici a části pozemku parc.č. 1911/9 v k.ú. Sušice nad Otavou a souhlasí se zveřejněním na úřední desce.

228.  Rada města rozhodla o postoupení práv a povinností ze smlouvy o nájmu ze dne 12.12.1996 na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 10/I na st.p.č. 113/1 v Sušici o celkové výměře 87,91 m2, tvořených provozovnou, kanceláří a sociálním zařízením, z dosavadního nájemce SUTEX, spol. s r.o., na nového nájemce SUTEX CZ, s.r.o., se sídlem T.G.Masaryka 22, Sušice, IČO 26344785, a to za stejných smluvních podmínek (roční nájemné činí 87 912,- Kč, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce), s účinností od 1.7.2002.

229.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě předloženého návrhu kupní smlouvy prodej nemovitostí v areálu ČOV v Sušici firmě HSF International s. r.o., se sídlem Sušice II, Pražská 250, v tomto rozsahu:

v k.ú. Sušice nad Otavou:

-objekt haly na st.p.č. 2522

-st.p.č. 2522 o výměře 694 m² 

-část pozemku parc.č. 2445 označeném jako   2445/4  o výměře   1 168  

v k.ú. Dobršín:

-objekt haly na st.p.č. 97 s instalovaným jeřábem

-st.p.č. 97 o výměře 1521 m² 

-část pozemku parc.č. 115/5 označeném jako  115/10   o výměře  4 961 

-část pozemku parc. č. st. 98 označeném jako  st. 98/4  o výměře  1 673 

za celkovou smluvní kupní cenu ve výši  3 400 000,- Kč.

         Kupní smlouva bude uzavřena až po  povolení výjimky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Brně ( z důvodu, že sleva z odhadní ceny = podpora, nesmí přesáhnout 100 000 EUR, tj. podle současného kurzu zhruba 3 mil. Kč, a to podle ustanovení zákona č. 59/2000 Sb. o veřejné podpoře-§ 4 odst. l písm. a). Odhadní cena podle aktuálního posudku činila celkem 7 794 370,- Kč, po snížení o vyjmuté nemovitosti činí cca  6 700 000,- Kč).

         Rada souhlasí s navrženou úpravou smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu ČOV s nájemcem firmou HSF International s.r.o. a pověřuje HPO zpracováním příslušného dodatku a jeho předložení radě. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 2521/1 v k.ú. Sušice nad Otavou.

230.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souvislosti s vytvořením sociálního fondu SML s.r.o. návrh darovací smlouvy, na základě  které město daruje SML s.r.o. částku 45 000,- Kč k naplnění sociálního fondu.

231.  Rada Města Sušice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Na Hrázi čp. 270, 342 01 Sušice, na st.p.č. 2197 v k.ú. Sušice nad Otavou pro nově vznikající společnost Technické služby Města Sušice, o.p.s., na základě přiloženého návrhu smlouvy o nájmu. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce.

232.  Rada města rozhodla o pronájmu části nám. Svobody p.p.č. 2256/I v Sušici před domem čp. 135/I o výměře 2m2 za účelem umístění prodejního zařízení ZKD Sušice na prodej zmrzliny za nájemné ve výši 20,- Kč za 1m2 a den.

233.  Rada města vzala na vědomí návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí: objektu na st.p.č. 580/24,  st.p.č. 580/24,  st.p.č. 580/52  a st.p.č. 580/31, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, v areálu býv. kasáren PS,  z ČR-Ministerstva financí – Generálního ředitelství cel na Město Sušice a ukládá projednat úpravu navržených smluvních podmínek, výhodnějších pro město jako nabyvatele.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu st.p.č. 580/31 v k.ú. Sušice nad Otavou na Město Sušice.

Rada doporučuje seznámit se záměrem a podmínkami převodu uvedených nemovitostí zastupitelstvo města na zasedání dne 5.6.02.

234. Rada města schvaluje  výběr dodavatele na akci: „Sušice, ul. V Brance – rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a VO“ – firmu Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873/II, 342 01  Sušice s nabídkovou cenou 533.072,- Kč včetně DPH.

Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

235.  Rada města schvaluje komisi na akci “Rekonstrukce elektroinstalace v kině“ ve složení: Ing. Kocman P., V. Hrabý, V. Marc, p. Koutná J., PhDr. Szvitková L. 

236.  Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi pí Ilonou Gajerovou, Kaštanová 1160, Sušice a manželi Zdeňkem a Hanou Pavlíčkovými, Kaštanová 1160, Sušice.

237.  Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi panem Milanem Kopou, V Rybníčkách 714, Sušice a Ing. Františkem Krejčím, Kaštanová 1166, Sušice.

238.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+1/IV. ktg., Volšovská 28, Sušice manželům Smáhovým na dobu určitou jednoho roku.

239.  Rada města bere na vědomí informaci o výměně městského bytu s dispozičním právem MO mezi MUDr. Luborem Mrázkem, Klostermannova 676, Sušice a bytem MO panem Ivanem Tišnovským, Nerudova 1054, Sušice.

240.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 0+1/I. ktg. v Domě s pečovatelskou službou, Na Baště 145, Sušice panu Františku Kozlovi.

241.  Rada města souhlasí s provedením úpravy bytového jádra včetně rozdělení 1 obytné místnosti v bytě č. 6 v domě č.p. 1062 v Sušici, ul. Pravdova,  na náklady nájemce pana Josefa Váni. Stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými stavebními předpisy.

242.  Rada města bere na vědomí zápis z bytové komise č. 5 ze dne 15.5.2002.

243.  Rada města bere na vědomí „Vyhodnocení ekonomické situace v Nemocnici Sušice o. p. s.“  Toto vyhodnocení bude předloženo zastupitelstvu města dne 5.6.2002.

244.  Rada města bere na vědomí složení výběrové komise na post ředitele nemocnice a do komise jmenuje za město dva zástupce: JUDr. Rippelovou a pana Maršáta.

245.  Rada města doporuč. zastupitelstvu města schválit smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městy Sušice, Horažďovice, Písek, Strakonice.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

U s n e s e n í    246. – 258.

ze zasedání rady města dne 12. června 2002

246.  Rada města schvaluje příspěvek 35 tis. Kč na zajištění výstavy Regiontour v Brně 2003 a jeho zaslání na účet sdružených prostředků pro tuto výstavu z finančních prostředků na propagaci města. Rada města ukládá ředitelce MKS zajistit dostatečný počet propagačních materiálů k prezentaci města na výstavě.

247.  Rada města schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Sušice a GE Capital bank, a.s. včetně připomínek k jednotlivým článkům NS. 

248.  Rada města rozhodla o revokaci svého usnesení č. 10 ze dne 21.1.02 takto:

Rada města rozhodla o pronájmu objektu Posádkového domu armády v Sušici čp. 89/III na st.p.č. 531 v k.ú. Sušice nad Otavou, včetně čistírny odpadních vod, vyjma 5ti zděných garáží, p. Jiřímu Hraběti, bytem Podmokly 36, za těchto podmínek:

- na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2002, s výpovědní lhůtou l roku,

- za roční nájemné ve výši 120 000,- Kč, s valorizací o míru inflace předcházejícího kalendářního roku, přičemž nájemné za období od 1.7.2002 do 31.12.2002 bude činit 30.000,-Kč

- účel nájmu – pořádání kulturních a společenských akcí

- rada souhlasí, aby nájemce mohl pronajaté nebytové prostory dále podnajímat a vyhrazuje si právo schvalovat účel podnájmu

- nájemce bude povinen zapůjčit pronajímateli vhodné nebytové prostory pro konání voleb

249.  Rada města schvaluje zrušení veřejné soutěže na pojištění majetku města Sušice, a souhlasí s obnovením stávající pojistné smlouvy u Pojišťovny České spořitelny formou dodatku, ve kterém se město zaváže pod pokutou 100 000,-- Kč za každý rok nedodržení, zavázat se na minimálně tříleté trvání smlouvy a převedení všech motorových vozidel pod tuto pojišťovnu.

250.  Rada města rozhodla o sezónním pronájmu nebytových prostor bočního vchodu do objektu Sokolovny čp. 120/II (zádveří) o výměře 21 m² za nájemné, odpovídající sazbě 500,- Kč za l m² a rok a o pronájmu vyznačené části přilehlého chodníku parc.č. 1911/9 o výměře 8 m²  za nájemné ve výši 3,- Kč za l m² a den, p. Luboši Frančíkovi,  bytem Stupkova 988, Sušice, na období od  13.6. do 30.9.02.

Rada města rozhodla o sezónním pronájmu vyznačené části přilehlého chodníku parc.č. 2257/3 o výměře 32 m² za nájemné ve výši 3,- Kč za l m² a den, p.. Františku Švelchovi, Kaštanová 1158, Sušice, na období od  15.6. do 15.9.02.

Rada města pověřuje starostku podpisem příslušných smluv o nájmu na požadovanou dobu.

251.  Rada města schválila záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu čp. 255/II na st.p.č. 1273 v Sušici a zveřejnění na úřední desce.

252.  Rada města vzala na vědomí  výpověď nájmu nebytových prostor v čp. 255/II v Sušici, podanou nájemcem Alešem Krulichem dne 20.5.02. Nájem skončí ke dni 31.8.02. Rada souhlasí se zveřejněním záměru dalšího pronájmu nebytových prostor v čp. 255/II na st.p.č. 12732 v Sušici.

253.  Rada města rozhodla o pronájmu nebytového prostoru v objektu na st.p.č. 1600 v areálu koupaliště o výměře 45,12 m² za účelem provozování kiosku,  panu Aleši Půrokovi, bytem Sirkařská 979/II, Sušice,  na období od 21.6. do 30.8.2002,  za jednorázové nájemné 6 000,- Kč a paušální úhradu nákladů na el. a vodu ve výši 1 000,- Kč, splatných před podpisem smlouvy. 

254.  Rada města souhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor v objektu radnice čp. 138/I v Sušici  pro nájemce Všeobecnou stavební spořitelnu KB, a.s., pronajatých na základě smlouvy o nájmu ze dne 15.10.1999, dohodou ke dni 1.7.02.

255.  Rada města souhlasí se záměrem prodeje 12 bytových jednotek                               v bytových domech č.p. 240/III a 241/III, ul. Dlouhoveská, Sušice,                              s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1376 a 1377 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku.

256.  Rada města souhlasí se záměrem prodeje 9 bytových jednotek                               v bytovém domě č.p. 797/II a 798/II, u. Stupkova, Sušice, s příslušným                              podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1344 a 1345 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracováním Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku.

257.  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 1482020109 o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi Městem Sušice a Západočeskou energetikou a.s. Plzeň a  pověřuje pí. starostku podpisem této smlouvy.

258.  Rada města souhlasí s uzavřením Mandátní smlouvy mezi městem Sušice a Park

 servisem na zajišťování činnosti rozvoje Zájmového sdružení obcí Sušicka.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

U s n e s e n í    259. – 272.

ze zasedání rady města dne 24. června 2002

259.  Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi manželi Hepákovými, Kaštanová 1167, Sušice a manželi Pavlíčkovými, Kaštanová 1160, Sušice.

260.  Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi pí Miloslavou Vondrákovou, Kaštanová 1180, Sušice a p. Ladislavem Bělochem, Kaštanová 1180,Sušice

261.  Rada  města souhlasí s přidělením bytu 0+1/IV.ktg., Volšovská 28, Sušice pro pí Irenu Semenskou a p. Marka Urbana dobu určitou jednoho roku.

262.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej objektu čp. 7/I za cenu ve výši 4,5 mil. Kč.

263.  Rada města ukládá HPO projednat podmínky smlouvy, včetně sankčních ujednání, předložení podnikatelského záměru a jeho časového harmonogramu. Rada města ukládá finančnímu odboru vyřešit u KB zajištění úvěru ve výši 25 mil. Kč, tj. možnosti zajištění tohoto úvěru bez objektu čp. 7/I.

264.  Rada města rozhodla o krátkodobém pronájmu části pozemku parc.č. 1048 na období od 23.8. do 3.9.2002 a části pozemku parc.č. 1026/3 na období od 30.8. do 1.9.2002 p. Vlastimilu Lagronovi, bytem Národních mučedníků 150/IV, Klatovy, za účelem umístění podniků lidové technické zábavy a stánků, za nájemné ve výši 20 000,- Kč s  platbou předem, přičemž nájemce složí kauci ve výši  10 000,- Kč na zajištění úklidu a uvedení pronajatých parcel do původního stavu.. Složená kauce bude nájemci vrácena ihned po  ukončení pronájmu a splnění stanovených podmínek. Rada uděluje souhlas nájemci po dobu pronájmu předmět nájmu dále podnajímat.

265.  Rada města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. PK 1338/3 v k.ú. Sušice nad Otavou z ČR-MO na Město Sušice a zveřejnění na úřední desce. Rada pověřuje starostku podáním žádosti o bezúplatný převod.

266.  Rada města schvaluje provedení prací na dokončení chodníku v ulici Villaniho od firmy Šperl, s.r.o. v ceně 115.000,- Kč včetně DPH až po ukončení hrubých staveb 5 garáží v této lokalitě a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši 35.000,- Kč.Částka by byla po schválení rozpočtové změny čerpána z rezervy na investice.  

267.  Rada města schvaluje neprovádět v letošním roce úpravu podlahy ve ŠJ Lerchova z důvodu nedostatku peněz a z této částky provést opravu sociálního zařízení v bytě pana školníka  Koutenky.

268.  Rada města nesouhlasí s používáním WC ve sportovní hale pro návštěvníky dětského hřiště a souhlasí se zapůjčením mobilní WC buňky za cenu 13.000,- do konce letošní sezóny včetně kompletního servisu.Částka bude hrazena z rozpočtu technických služeb.

269.  Rada města schvaluje smlouvu o využití systému města pro nakládání s komunálním odpadem s MUDr.Naděždou Špirkovou, ženská ordinace, U rybníka 231,Sušice a pověřuje starostku jejím podpisem.

270.  Rada města doporučuje ZM uzavřít mezi Městem Sušice a firmou Západočeská energetika a.s., Guldenerova ul. 19, 303 28 Plzeň darovací smlouvu č. 22-22-02-0010 na předmět zemního kabelového vedení NN 0,4 kV, provedené zemním kabelem AYKY 3Bx240+120 mm2 v délce 2x195 m v k.ú. Sušice, vedené po pozemcích parc.č. 1011/3, 1011/2, 1011/11, 1011/12, 977/4, 977/3. Cena daru byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 71 512,- Kč.

271.  Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 219/02 mezi Městem Sušice a firmou Union Arch spol. s r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec, a to na zajištění autorského dozoru stavby NNBD Zahradní čtvrť Sušice – 9 b.j., za těchto podmínek:Přítomnost AD na stavbě pouze  na výzvu investora, 150 Kč /hod za čas strávený  AD na cestě       

         a pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy o dílo.

 272. Rada města bere na vědomí informaci místostarosty ohledně požadavku Města o navýšení betonového přívodního žlabu k malé vodní elektrárně Ludvík – Panský jez  na kotu 471,10 m.n. p.b.v., což odpovídá proti povodňové ochraně cca 50-ti leté vodě v tomto úseku.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

U s n e s e n í    273. – 288.

ze zasedání rady města dne 8. července 2002          

273.   Rada města schvaluje firmu Podlahářství pana Mazury na výměnu PVC v ZŠ Lerchova ulice dle předložené nabídky s max. cenou do 1 mil. Kč.

274.   Rada města schvaluje slevu z nájemného ve výši 10% v čp. 1105 a 1106 v Nerudově ul. v Sušici po dobu realizace výstavby 4 b.j. půdních vestaveb tj. od 1.7.2001 do 30.11.2002.

275.   Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 29/I v Sušici o celkové výměře 71,68 m² podle situačního náčrtu plánované rekonstrukce a zásad předloženého návrhu nájemní smlouvy,  nájemci GE Capital Bank, a.s.,  se sídlem Hybernská 18, 111 21 Praha l,  za těchto smluvních podmínek:

-                pronájem na dobu určitou od 1.9.2002 do 31.12.2005 s tím, že nájemce je oprávněn na svůj náklad provádět povolené stavební úpravy počínaje dnem 1.8.2002

-                pokud nebude nájem ukončen do 31.12.2005 stává se automaticky dnem 1.1.2006 nájmem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

-                 nájemné bude činit 700,- Kč za 1 m² a rok pro období od 1.9.2002 do 31.12.2005 a od 1.1.2006 bude činit 1 500,- Kč za 1 m² a rok s každoroční valorizací

-        předmět nájmu se pronajímá za účelem obchodní a administrativní činnosti, bankovní činnosti a poskytování služeb

-                nájemce je oprávněn pronajaté nebytové prostory dále podnajímat

-                rada zmocňuje paní starostku podpisem nájemní smlouvy

276.   Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor prodejny v Domu penzion čp. 56/II v Sušici o celkové výměře 22,6 m², sestávajících z kiosku a skladu, p. Marii Hozmanové, bytem Domoraz 50, a to s účinností od 1.8.2002, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 6 780,- Kč, za účelem využití jako prodejny.

277.   Rada města souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 358/1 v k.ú. Humpolec u Sušice a se zveřejněním na úřední desce.

278.   Rada města rozhodla o pronájmu vyznačené části pozemku parc.č. 377/17 v k.ú. Sušice nad Otavou za účelem umístění plechové garáže p. Kamile Bursové, bytem Sušice, Sirkařská 974/II, s účinností od 1.8.2002, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 1 000,- Kč.

279.   Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 970/19 a vyznačené části pozemku parc.č. 970/18 v k.ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění na úřední desce.

280.   Rada města rozhodla o výpůjčce dvou místností o celkové výměře 31,10 m² v objektu čp. 255/II na st.p.č. 1273 v k.ú. Sušice nad Otavou,  Asociaci víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR – ZO Sušice, za účelem jejich využití jako klubovny.  Vypůjčitel bude hradit všechny náklady s výpůjčkou spojené.

281.   Rada města ukládá HPO předložit odprodej zděné garáže se st.p.č. 506/4 v k.ú. Sušice ZM a projednat navržené varianty se zúčastněnými stranami.

282.   Rada města vzala bez připomínek na vědomí informaci o přestěhování DD Kněžice do Sušice, souhlasí se složením komise pro převzetí areálu DD Kněžice a s jeho zajištěním.

283.   Rada města doporučuje ZM netrvat dále na záměru bezúplatného převodu vyjmenovaných nemovitostí od Generálního ředitelství cel a to z důvodu nepřijatelných podmínek a ukládá HPO informovat o tomto Generální ředitelství cel.

284.   Rada města schvaluje využití budovy bývalého OkÚ Klatovy – detašované pracoviště RSVZ, Nádražní ul., Sušice pouze v přechodném období nejvýše do 31. 12. 2004.   V rámci rekonstrukce budovy radnice v roce 2002 a 2003 se počítá se sestěhováním všech pracovišť do budovy rekonstruované radnice. Rada města ukládá tajemníkovi bezodkladně informovat o tomto rozhodnutí rady MV ČR.

285.   Rada města schvaluje smlouvu o dílo č.13/2002 s Atelierem Soukup s. r.o. Plzeň na zpracování studie rekonstrukce náměstí a pověřuje starostku jejím podpisem.

286.   Rada města akceptuje cenovou nabídku ing. arch. Soukupa, Plzeň na vypracování studie rekonstrukce nábřeží v Sušici v úseku od Branky ke křižovatce s hotelem Svatobor, ve výši 49.350,- Kč. RM souhlasí se zadáním zpracování této studie s tím, že 1/2 nákladů na její vypracování ponese budoucí investor pan Jaroslav Motlík.

287.   Rada města bere na  vědomí informaci týkající se ČR OkÚ Klatovy – Okresního  hygienika o přerušeném správním řízení  ve věci schválení návrhu provozního řádu nemocnice Sušice o.p.s. do 5.12.2002.

288.   Rada města vzala na vědomí námět na zřízení jezdeckého kroužku při DDM v Sušici a ukládá tajemníkovi zjistit na ÚP Klatovy informace ohledně zřízení společensky účelného pracovního místa pro občana se ZPS a ukládá starostce vstoupit do jednání s ředitelkou DDM v Sušici.

289.   Rada města vzala na vědomí informaci týkající se zájmu dánských investorů z kraje Arhus o koupi bývalého DD a rozvoje spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

U s n e s e n í   290. – 311.

ze zasedání rady města ze dne 5. srpna 2002

 

290.  Rada města souhlasí se záměrem prodeje 4 bytových jednotek v bytových domech č.p. 355/II , ul. U Kapličky, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 736 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka  a Znaleckého posudku.

291.  Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi panem Václavem Tomanem, Kaštanová 1158, Sušice a mezi panem Františkem Vadlejchem,  5. Května 680, Sušice.

292.  Rada města souhlasí s výměnou městských bytů mezi panem  Martinem Pechem, Kaštanová 1180, Sušice a paní Silvii Poddanou, Karla Čapka 874, Sušice.

293.  Rada města souhlasí s podnájmem městského bytu 3+1/I. ktg.,V Rybníčkách 716, Sušice pro pana Antonína Holečka na dobu určitou 3 let tj. do 30.7.2005. Podnájemní smlouva bude předložena na HPO.

294.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 0+1/I. ktg., Kaštanová 1180, Sušice pro paní Janu Uhlíkovou na dobu určitou jednoho roku.

295.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 3+1/I. ktg., Kaštanová 1161, Sušice pro manželé Ročeňovi na dobu určitou jednoho roku.

296.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 2+1/II. ktg., Pod Antonínem 794, Sušice pro manželé Kindelmanovi na dobu určitou jednoho roku.

297.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 2+kk/I. ktg., Kaštanová 1167, Sušice pro manželé Karasovi na dobu určitou jednoho roku.

298.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+1/I. ktg., Nádražní 520, Sušice manželům Hodovým na dobu určitou jednoho roku.

299.  Rada města bere na vědomí zápis č. 7 bytové komise.

300.  Rada města nesouhlasí s rušením ani odprodejem vestavěných skříní v nájemních bytech města.

301.  Rada města schvaluje výběr dodavatele na akci Rekonstrukce el. instalace v kině firmu JGS, s.r.o., Havířovská 476, 199 00 Praha 9 s nabídkovou cenou 863 721,- Kč včetně DPH. Rada pověřuje p. starostku podpisem příslušné smlouvy o dílo.

302.  Rada města schvaluje podle § 102 odst. 3 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích,  „Řád veřejných pohřebišť Města Sušice“.

303.  Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o změně názvu části ulice Příkopy. Rada města doporučuje ZM v budoucnu pojmenovat novou ulici na území města Sušice jménem arch. Houry.

304.  Rada města schvaluje text kroniky Města Sušice za rok 2001.

305.  Rada města souhlasí, aby nájemníci v domě č.p. 1234, Na Výsluní, Sušice hradili měsíčně částku dle platné nájemní smlouvy, nikoliv nájemné vypočtené dle tzv. ekonomicky oprávněných nákladů.

306.  Rada města Sušice schvaluje účetní uzávěrku společnosti Sušické městské lesy za rok 2001.

         Rada města schvaluje vyplatit odměny členům DR za 1.pololetí 2002 ve výši:

předseda DR                       4.000,- Kč

tajemník DR                        3.000,- Kč

člen DR                               2.000,- Kč

a jednateli společnosti pouze 25 % osobního ohodnocení .

307.  Rada Města Sušice vypisuje výběrové řízení výzvou více zájemcům na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy Města Sušice na roky 2004 – 2013 a jmenuje výběrovou komisi ve složení:  ing. Petr Kocman, ing. Václav Toman, ing. František Černý. Tajemníkem této komise jmenuje ing. Josefa Lercha.

308.  Rada Města Sušice rozhodla o rozšíření předmětu podnikání  Sušických městských lesů, společnosti s ručením omezeným o tuto činnost  „Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin“.

309.  Rada Města Sušice souhlasí s doplněním informačních směrových tabulí ve městě z názvem „ Sušické městské lesy“.

310.  Rada města doporučuje obsadit místo bytové referentky na MěÚ Sušice paní Jaroslavou Fleischmannovou po dobu pracovní neschopnosti stávající bytové referentky.

311.  Rada města bere na vědomí informaci o výstavbě prodejny potravin Diskont plus v lokalitě Hrádecká ulice.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

U s n e s e n í   312. – 343.

ze zasedání rady města ze dne 19. srpna 2002

312.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města věc odložit, ponechat v platnosti dosavadní smluvní ujednání včetně dohody o prodloužení termínu pro splnění závazků SK Kulečník ke dni 18.5.2003 s tím, že důsledky neplnění závazků ze strany SK Kulečník budou řešeny po tomto termínu.

313.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 8 bytových jednotek v bytových domech č.p. 735/II a 736/II, ul. Villaniho, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1300 a 1301 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky podílet se 1/8 na nákladech zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.

314.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 8 bytových jednotek v bytových domech č.p. 739/II a 740/II, ul. Stupkova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1641 a 1642 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky podílet se 1/8 na nákladech zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.

315.  Rada města vzala na vědomí Inspekční zprávu ze ZŠ T.G.Masaryka Sušice, která se konala ve dnech 17. – 24. dubna 2002.

316.  Rada města vzala na vědomí Inspekční zprávu ze ŠJ Sušice, Nuželická ul., která se konala ve dnech 18. – 21. dubna 2002.

317.  Rada města souhlasí se zakoupením PC pro ŠJ Smetanova ul.  a ŠJ Tylova a doporučuje zastupitelstvu města rozpočtovou změnu ve výši cca 40 tis. Kč. Částka by byla použita z položky rezerva na provozní výdaje.

318.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města vznik příspěvkových organizací ze stávajících složek města: ZŠ Komenského, ZŠ T.G. Masaryka, ŠJ Nuželická, MŠ Tylova a MŠ Smetanova.

319.  Rada města navrhuje zastupitelstvu zrušení těchto organizačních složek: ZŠ Komenského, ZŠ T.G. Masaryka, ŠJ Nuželická, MŠ Tylova a MŠ Smetanova.Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení zřizovacích listin pro nově vzniklé příspěvkové organizace.

320.  Rada města souhlasí s realizací fasády na budově knihovny čp. 60/III Nuželická ulice v nabídkové ceně 988 382,- Kč včetně DPH a schvaluje výběr dodavatele firmu RENO František Kůs Sušice na tuto akci s tím, že zbylé finanční prostředky z rozpočtu budou využity na přeložku vzdušného elektrického vedení na objektu knihovny a dále na vyvložkování komínových těles bytovek na Dlouhoveské ulici čp. 238 – 241.

321.  Rada města souhlasí s nákupem bojleru na rozhlednu Svatobor v ceně 10 tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu provést rozpočtovou změnu týkající se této částky. Cenovou nabídku na opravu havarijního stavu střechy předloží IT na příští jednání rady.

322.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města ponechat částku ve výši 3 070 tis. Kč určených na rekonstrukci v ul. 5. května v rezervě na investice na pokrytí nákladů spojených s povodní a ukládá IT neprodleně zrealizovat výběrové řízení - poptávku na cenu plánované rekonstrukce.

323.  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej ideální ½ st.p.č. 591/4 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 188 m² do spoluvlastnictví p. Jaroslava Tatouška, bytem Sušice 1041/II a p. Jiřího Vaněčka, bytem Sušice 256/II, a to každému ideální ¼ za cenu 10 000,- Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené.

324.  Rada Města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku parc.č. 377/1 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 733 m², označeného v geometrickém plánu firmy SORS s.r.o. Sušice č. 1460-144/1999 parc.č. 377/32, do podílového spoluvlastnictví:

SBD Sušice, U kapličky 316                                                             výše podílu  14/18

manž. Miroslav a Věra Šmídlovi, bytem Sušice, Stupkova 911/II    výše podílu  1/18

manž. Josef a Marie Švajdovi, bytem Sušice, Stupkova 911/II        výše podílu  1/18

manž. Jiří a Božena Kolářovi,  bytem Sušice, Stupkova 911/II        výše podílu  1/18

Ing. Jaroslav Macháček, bytem Sušice, Stupkova 910/II                 výše podílu  1/18

za celkovou kupní cenu ve výši 55 000,- Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené.

325.  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc.č. 774/5 o výměře 639 m² v k.ú. Sušice nad Otavou manž. Jaroslavu a Kateřině Nových, bytem Lešenská 538, 181 00 Praha 8-Trója, za těchto podmínek:

-  kupní cena ve výši  450,- Kč za l m²

-  úhrada celé kupní ceny při podpisu kupní smlouvy

-  do smlouvy bude zaneseno právo zpětné koupě pro prodávajícího za pořizovací cenu v případě, že kupující nezahájí stavbu do l,5  roku ode dne podpisu kupní smlouvy

-  náklady spojené s prodejem ponese kupující

326.  Rada města odkládá prodej části pozemku parc. č. PK 1955/1 v Sušici do vyřešení  a zajištění všech potřebných údajů.

327.  Rada města doporučuje odprodat zděnou garáž se stpč. 506/4 dle dřívějších jednání původnímu zájemci a současnému nájemci tj. p. Ottovi Hulešovi za cenu 18 tis. Kč.

328.  Rada města rozhodla o pronájmu nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 29/I v Sušici o výměře 12 m², p. Františku Švelchovi, bytem Sušice, Kaštanová 1158/II, a to s účinností od 1.9.2002, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 6 000,- Kč, za účelem využití jako skladu.

329.  Rada města rozhodla o pronájmu jedné místnosti v objektu čp. 255/II v Sušici na st.p.č. 1273 o výměře 15,20 m² p. Františku Březinovi, bytem Sušice, Kaštanová 1158/II a p. Jiřímu Fukovi, bytem Sušice, Scheinostova 970/II, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.9.02, za roční nájemné ve výši 100,- Kč. Mimo nájmu bude nájemce hradit poměrnou část nákladů s pronájmem spojených (topení, el., vodné a stočné).

330.  Rada Města Sušice rozhodla o pronájmu pozemku parc.č. 358/1 v k.ú.Humpolec o výměře 10715 m² manž. Vladimíru a Evě Hammerbauerovým, bytem Saratovská 3, Praha 10, za smluvní nájemné ve výši 500,- Kč za rok, s účinností od 1.9.2002, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití jako zázemí rekreačního objektu.

331.  Rada Města Sušice rozhodla o pronájmu pozemku parc.č. 970/19 o výměře 39 m² a vyznačené části pozemku parc.č. 970/18 o výměře 58 m² p. Karlu Hrabýmu, bytem v Sušici, Na Vojtěšce 269/II, za smluvní nájemné ve výši  291,- Kč za rok, s účinností od 1.9.2002, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití jako zahrady a zázemí rodinného domu.

332.  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků s p. Ing. Pavlem Korcem, bytem Sušice, T.G.Masaryka 122/II tak,  že Město Sušice převede na p. Korce st.p.č. 221/2 o výměře 37 m² a p. Korec převede na Město Sušice  st.p.č. 721/3 o výměře 77 m², p.p.č. 318/59 o výměře 103 m² a  st.p.č. 221/3 o výměře 10 m², vše v k.ú. Sušice nad Otavou, podle geometrického plánu č. 1702-107/2002 firmy SORS s.r.o. Sušice.

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit provedení této směny v rámci trojsměn pozemků včetně TJ Sušice v rozsahu uvedeného g.p.

Rada schvaluje zveřejnění tohoto záměru na úřední desce.

333.  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu ve věci bezúplatného převodu areálu kasáren pod Kalichem na Město Sušice.

334.  Rada města souhlasí s umístěním bankomatu GE Capital Bank, a.s. v objektu čp. 10/I v Sušici dle přiložené dokumentace a za tím účelem dává souhlas nájemci nebytových prostor v tomto objektu firmě SUTEX CZ s.r.o., zastoupené jednatelkou Janou Havrdovou,  k podnájmu příslušné části těchto prostor GE Capital Bank, a.s. na základě předloženého návrhu smlouvy o podnájmu, s účinností od 1.9.2002 a pod podmínkou, že po skončení podnájmu  bude prostor uveden do původního stavu.

335.  Rada města ukládá HPO připravit na příští jednání rady města výběrové řízení týkající se prodeje zámečku v Kněžicích.

336.  Rada města nařizuje provedení mimořádné inventarizace hospodářských prostředků ve školách, školských a předškolních zařízení města ke dni 31.8.2002, a ukládá vedoucímu finančního odboru zajistit provedení této inventarizace. 

337.  Rada města schvaluje vyplacení finančních příspěvků:

Oblastní charitě Sušice na poskytování sociálních služeb ve výši           20 000,- Kč

Primariátu chirurgického oddělení nemocnice v Sušici ve výši                 5 000,- Kč

Primariátu gynekologického oddělení nemocnice v Sušici ve výši            5 000,- Kč

Oddílu atletiky TJ Sušice ve výši                                                              20 000,- Kč

338.  Rada města bere na vědomí zprávu o stavu informačního systému města Sušice a návrh řešení současného stavu v souvislosti s reformou veřejné správy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit pořízení následujících nezbytných komponentů IS.

a) neprodleně

-               Dokoupení licencí antivirového programu AVG, který je dosud na MÚ používán. Doporučuji zakoupení  26-50 licencí (38 000,-Kč - GRISOFT).

-               Nákup minimálně 2 nových pracovních stanic (informatik a starostka), Pentium III 1GHz, 256 MB RAM, 40GB, (15-17“), MS XP Proff. nebo 9x Síťová karta (70 000 Kč)

-               Nákup kancelářského balíku MS Office XP (15 licencí) a jeho instalace na pracovní stanice vybavené odpovídajícím hardwarem (157 500Kč - select - PVT).

-               Zakoupení Windows verze programu „Katastr nemovitostí“. (Databáze pro verzi DOS již není aktualizována)

b) do konce r. 2002

-               Nákup switche 10/100 MB/s

-               Nákup a montáž  (upgrade) telefonní ústředny.

-               Zprovoznění provizorní sítě na přechodném pracovišti

-               Dovybavení počítači a tiskárnami (přesný počet bude záviset na HW převedeném v rámci delimitace z okresu). Včetně potřebných licencí kancelářského SW (MS Office XP), event. dokoupení licencí antivirového programu.

-               Zakoupení serverů s operačním systémem W2000 (včetně zálohovací jednotky) v konfiguraci doporučené KÚ Plzeň včetně potřebného SW.

-               Instalace a zprovoznění nových serverů.

         Finanční prostředky budou čerpány z poskytnuté zálohy státní dotace na zřízení úřadu III. typu.

339.  Rada města souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1926/1 a st.p.č. 1654/3, v k.ú. Sušice p. Karlu Rajtmajerovi, T.G.Masaryka 142, Sušice, s jejich budoucím využitím v souladu s urbanistickou studií zóny „Nádražní-Otava“ tj. pro výkup ovoce zeleniny. (přestavbová lokalita P/9/BS).

340.  Rada města doporučuje ZM provedení akce opravy místní komunikace ve Volšovech, v celkové částce do 220 tis. Kč, dle nabídky firmy Silba a.s. Plzeň, včetně použití finančních prostředků z položky 5901, par. 6409,org. 73 – rezerva investice.

341. Rada města souhlasí s navrhovanou úpravou nájemních prostorů v objektu Nábř. J.Seitze č.p. 131, v Sušici  pro MUDr. Sysla s tím, že částka 39 tis. bude čerpána z rezervy položka na investice a souhlasí s navrhovaným finančním řešení těchto úprav.

342.  Rada města souhlasí s užitím městského znaku k výrobě kolekce samolepek Patriot.

343.  Rada města souhlasí s výpovědí smlouvy ze dne 14.7.1999 uzavřené mezi Městem Sušice a Parkservisem Šumava s.r.o.  ke dni 31.8.2002.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

U s n e s e n í   344. – 364.

ze zasedání rady města ze dne 2. září 2002

344.   Rada města bere na vědomí rezignaci paní Jaroslavy Fleischmannové, kandidátky volební strany ČSSD, na její mandát v zastupitelstvu města nastoupí náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, pan Vladimír Čeřovský, bytem Sušice II, Palackého 364, dnem 15.8.2002 se stává členem zastupitelstva města Sušice.

345.   Rada města souhlasí s výměnou městských bytů mezi panem Petrem Kolaříkem, Kaštanová 1180, Sušice a panem Lubomírem Švejdem, Kaštanová 1159, Sušice.

346.   Rada města odkládá otázku řešení bytové situace pana Bernarda Bujakovského na příští jednání rady města a ukládá bytové referentce zajistit podklady na základě kterých bude moci rada města rozhodnout, dále řešit situaci p. Bujakovského, prostřednictvím sociálního odboru a na příští jednání rady přizvat právníka města.

347.   Rada města souhlasí s přidělením bytu 0+1/I. ktg., Kaštanová 1180, Sušice pro paní Lenku Příhodovou na dobu určitou jednoho roku.

348.   Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+1/I. ktg., V Rybničkách 714, Sušice pro pana Karla Klimenta na dobu určitou jednoho roku.

349.   Rada města souhlasí s přidělením bytu 2+1/I. ktg., Vodní 141,  Sušice pro paní Lenku Povolnou na dobu určitou jednoho roku.

350.   Rada města doporučuje ZM schválit prodej 6 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 784/II, ul. Smetanova, Sušice s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1225 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům  těchto bytů. Podmínkou převodu bytu je že se budoucí kupující každé bytové jednotky budou podílet 1/6 na nákladech za zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.

351.   Rada města souhlasí se záměrem prodeje 12 bytových jednotek v bytových domech č.p. 238 a 239/III, ul. Dlouhoveská, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1375 a 1374 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím  nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku.

352.   Rada města doporučuje ZM odprodat byty v domě č.p. 294/II v Sušici, a příslušný podíl na společných částech tohoto domu a pozemku stpč. 215/4, o které neprojevili stávající nájemníci zájem, dalším nájemcům v tomto domě takto :

panu Fr. Kantovi :

- byt 1+1/II kat. ( nájemce   Marie Dudová) za původní smluvní cenu 90 202,- Kč 

- byt  2+1/II kat. (nájemce Martin Macháček)  za původní smluvní cenu  87 506,- Kč

panu Ladislavu Šumpíkovi :

- byt  2+1/II kat. (nájemce pan Rudolf Čácha) za původní smluvní cenu  103 043,- Kč

Reklamní agentuře Gabriel, Sušice

(nájemce nebytového prostoru)

-  byt 1+1/II kat. (nájemce pan Václav Beránek) za původní smluvní cenu 60 856,- Kč

353.   Rada města souhlasí s přidělením bytu 2+1 I. ktg. Sirkařská 980 pro manžele Mrázovi na dobu určitou jednoho roku.

354.   Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 21. srpna 2002.

355.   Rada města souhlasí s navýšením pracovní doby ze stávajících 10 hod. měsíčně na 60 hod. měsíčně pro vedoucí ŠJ MŠ Tylova a MŠ Smetanova a zároveň ukládá tajemníkovi prověřit oprávněnost navýšení počtu hodin po 1.1.2003.

356.   Rada města vzala na vědomí informaci investičního technika o provedených opravách ZŠ Lerchova a Chaty Svatobor a souhlasí s uskutečněním nutných oprav chaty Svatobor ve výši 30 000,- Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu.

357.   Rada města vzala na vědomí předložený podnikatelský záměr kupujícího s objektem čp. 7/I se st.p.č. 110 a 125 v k.ú. Sušice nad Otavou a revokuje své usnesení č. 262 ze dne 24. 6. 2002. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej  těchto nemovitostí Ing. Josefu Jurigovi, bytem Janovičky 16, 341 91 Dlouhá Ves, podnikajícího  pod obchodním jménem Ing. Josef Juriga-UNICOS-UNIverzální COmputerové Služby, za těchto podmínek:

- kupní cena ve výši 4 600 000,- Kč

- úhrada kupní ceny při podpisu smlouvy

- úhrada nákladů s prodejem spojených

Návrh nebyl schválen. Bude předloženo zastupitelstvu města.

358.   Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části st.p.č. 4/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, označené v geometrickém plánu firmy SORS s.r.o. č. 1707-104/2002 jako díl „a“ o výměře 45 m2, manželům Ing. Františku Jankovskému a Marii Jankovské, bytem Sušice, T.G.Masaryka 20/I, za cenu 310,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené.

HPO připraví na jednání zastupitelstva města variantu řešení úpravy přístupové cesty.

359.   Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod vodovodu Dobršín, specifikovaného  vodohospodářským rozhodnutím Okresního úřadu Klatovy-RŽP zn. ŽP 555/91-235 ze dne 26.4.1991 a kolaudačním rozhodnutím Okresního úřadu Klatovy-RŽP zn. ŽP 3106/92-231-2/P ze dne 26.1.1993, z vlastnictví města Sušice do vlastnictví obce Dobršín.

360.   Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v rekonstruovaném objektu čp. 131/III na st.p.č. 851 v Sušici a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce.

361.   Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje nemovitostí areálu býv. DD Kněžice formou výběrového řízení.

Rada  ukládá zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí na úřední desce. Rada města ukládá HPO vstoupit do jednání s obcí Petrovice a aktualizovat jejich zájem dle jednání rady města dne 2.9.2002. Rada města souhlasí s oficiálním pozváním zástupců dánského kraje Arhus na jednání zastupitelstva města dne 11. a 12.9.2002 a s oslovením RRA plzeňského kraje a případné spolupráci s touto agenturou na zpracování programu v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

362.   Rada města uděluje podle § 73 odst. 4 zákoníku práce souhlas s výkonem podnikatelské činnosti paní ing. Marešové.

363.   Rada města doporučuje zastupitelstvu města v návaznosti na základě jednání správní rady nemocnice o.p.s.transformovat oddělení radiační onkologie na oddělení s 24 lůžky LDN (či rehabilitační) s ambulancí onkologickou a s provedením nezbytných stavebních úprav dle požadavku OHS Klatovy ze dne 1.7.2002.

364.   Rada města odsouhlasila konání veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků shromažďovaných na zvláštním bankovním účtu 179 131 798/0300 na likvidaci škod po povodni a finanční pomoc nejvíce postiženým osobám. Sbírka by měla trvat do konce roku 2002.

 

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í   365. – 381.

ze zasedání rady města ze dne 16. září 2002

365.      Rada souhlasí s napojením na inženýrské sítě a komunikačním napojením po pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Sušice nad Otavou v majetku města. Rada souhlasí s majetkoprávním uspořádáním vztahů v území a ukládá HPO k dořešení podrobnosti po zadání zpracování geometrického zaměření v této oblasti (ppč. 558/21). Rada bere na vědomí úpravu Urbanistické studie U Svaté trojice v rámci pozemků původního funkčního využití pro BZ. Na ostatních pozemcích bude funkční využití upraveno po schválené změně ÚP, která je v této části ke změně doporučena.

366.      Rada města souhlasí s vyhlášením konkurzního řízení na obsazení místa vedoucí ŠJ Nuželická v Sušici a sestavením komise ve složení: JUDr. Jiřina Rippelová, Antonín Končal, p. Prošek, pí Eliška Nikodémová, pí Kábová. Paní Daniela Šedinová  jmenována tajemnicí komise.

367.      Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o úhradě neinvestičních nákladů spojených s povinnou školní docházkou s obcemi, z nichž dojíždějí žáci do ZŠ v Sušici. Rada města ukládá školské referentce neprodleně oznámit příslušným obcím přijetí žáků s trvalým bydlištěm v těchto obcích do ZŠ v Sušici.

368.      Rada města projednala žádost p. Bujakovského zastoupeného JUDr. Formanem o řešení naléhavé bytové situace a doporučuje zaevidování v pořadníku uchazečů o byt s tím, že v současné době není k dispozici žádný vhodný byt, který by sloužil jako byt náhradní.

369.      Rada města nesouhlasí s prodejem vyznačené části pozemku parc.č. 214/1 v k.ú. Malá Chmelná s tím, že doporučuje řešit věc pronájmem uvedeného pozemku.

370.      Rada města schválila záměr prodeje vyznačené části pozemku parc.č. 2261/4 v k.ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru na úřední desce.

371.      Rada města schválila záměr prodeje vyznačené části pozemku parc.č. 284 v k.ú. Vrabcov a zveřejnění záměru na úřední desce.

372.      Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města převod ppč. 354/21 v k.ú. Sušice nad Otavou do majetku města a doporučuje OÚ Klatovy převést tyto pozemky na SBD Sušice a spoluvlastníky bytů.

373.      Rada města vzala na vědomí žádost nájemce části pozemku parc.č. 2365 v k.ú. Sušice nad Otavou, pronajatého p. Marii Zachardové na základě nájemní smlouvy ze dne 27.6.1997 a souhlasí s ukončením nájmu dohodou ke dni 31.12.2002.

374.      Rada města schvaluje  Dodatek č. 9 ke smlouvě o zabezpečení zneškodnění komunálních odpadů mezi Městem Sušice a firmou Rumpold-P, s.r.o. Úslavská 27, 301 44 Plzeň.

375.      Rada města v Sušici projednala zprávu o zabezpečení inventarizace hospodářských prostředků v roce 2002.

I.       souhlasí

s ustavením hlavní inventarizační komise u MÚ ve složení:

Předseda komise: Houdečková Marie

Členové komise: Sedlecká Marie, Kulíšková Irena, Prunnerová Marta, Lerchová Zdeňka, Kotalová Boženka, Dražková Lenka, Prunnerová Marie, ing. Špirk Zdeněk, ing. Vlček Pavel, Valdmanová Marie, Kantor Josef, Sluková Alena, Doubková Šárka, Schwarzová Radka, Štěchová Jana, Němcová Věra, Šedinová Daniela, Lunda Jiří, ing. Zdeňková Jaroslava, Fleischmannová Jaroslava

II.          zmocňuje

Vedoucího finančního odboru p. Petra Málka k ustavení a schválení dílčích inventarizačních komisí v zařízeních MÚ

III.       ukládá

Vedoucímu finančního odboru MÚ

a)            provést instruktáž pro vedoucí zařízení a předsedy dílčích inventarizačních komisí

termín: do 31.10.2002

b)            předložit radě MÚ k projednání zprávu o výsledku inventarizace hospodářských prostředků v roce 2002

termín do 28.2.2003

376.    Rada města schvaluje použití části  finančních prostředků, vybraných na odstranění škod po povodni

takto:

Příspěvek pro církev

 

   20 000,00 Kč

Příspěvek pro TJ Sušice

 

   20 000,00 Kč

Příspěvek občanům celkem

Dům dětí a mládeže

 

   84 000,00 Kč

   10 000,00 Kč

 

 

 

Věra Mašková, Pražská 839/II, Sušice

 12 000,00 Kč

 

Marie Veitsová, T.G.M. 145/I, Sušice

 12 000,00 Kč

 

Josef Hofman, Pražská 309/II, Sušice

 12 000,00 Kč

 

Josef Prosser, Šumavská 125/II, Sušice

 12 000,00 Kč

 

Vlasta Rozhonová, Havlíčkova 105/I, Sušice

 12 000,00 Kč

 

Jan Ryneš, Nádražní 809/II, Sušice

 12 000,00 Kč

 

Marie Kroupová T.G.M. 134/II, Sušice

 12 000,00 Kč

 

377.    Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města usnesení v tomto znění: Město vstoupí jako zakládající člen do honebního společenstva „Sušice – město“ všemi svými příslušnými pozemky a pověřuje lesního správce ing. Václava Tomana zastupováním zájmů města Sušice v intencích zákona o myslivosti č. 449/2001 v platném znění.

378.    Rada města doporučuje řešit ručení za kontokorentní účet pro SML formou termínovaného vkladu a ukládá jednateli SML připravit na mimořádné jednání zastupitelstva města spolu s finančním odborem všechny potřebné podklady k dalšímu jednání  a případnému schválení.

379.    Rada města souhlasí s účastí města Sušice na setkání zástupců partnerských měst Douzelage ve městě Houffalize v Belgii ve dne ch 10.- 13. října 2002.

380.    Rada města souhlasí s opravou jednohrobu pana Josefa Holíka, zakladatele sušického muzea a akceptuje nabídku kamenictví Bettraso s tím, že  finanční prostředky budou použity z kapitoly údržba sušického hřbitova.

381.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod objektu ubikací na stpč. 580/12 včetně zastavěného pozemku (část dle snímku mapy) na Plzeňský kraj pro potřebu zřízení a rekonstrukce Dětského domova Kašperské Hory.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í   382. – 418.

ze zasedání rady města ze dne 30. září 2002

 

382.  Rada města souhlasí s oslovením firem na technický dozor investora na akci Rekonstrukce radnice a 96 b. j. Sušice a to firmy Šumavaplan Sušice, Ingem Plzeň a Auring s. r. o. České Budějovice.

383.  Rada města schvaluje podle zák. 128/2000 o obcích § 102 písm. o) Organizační řád MěÚ Sušice, který nabývá účinnosti od 1.1.2003 a ukládá panu tajemníkovi připravit výběrové řízení na obsazení nových funkčních míst.

384.  Rada města souhlasí s výměnou městských bytů mezi panem Zdeňkem Kryštofem, Kaštanová 1180, Sušice a paní Annou Brůhovou,  Palackého 934, Horažďovice.

385.  Rada města souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi paní Drahoslavou Karasovou, Kaštanová 1167, Sušice a paní Miroslavou Švarcovou, Kaštanová 1159, Sušice.

386.  Rada města souhlasí s výměnou městských bytů  mezi paní Marií Fedákovou, 5. května 667  Sušice a Lenkou Příhodovou, Kaštanová 1180, Sušice.

387.  Rada města souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi paní Lenkou Urbanovou, Kaštanová 1163, Sušice a panem Janem Šimo, Pravdova 1068, Sušice.

388.  Rada města souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi panem Václavem Mourkem, ul. Pravdova 1066, Sušice  a  Josefem  Potužákem, ul.Smetanova 669.

389.  Rada města doporučuje ZM schválit odprodej bytové jednotky  č.669/4 v ul. Smetanova čp.669/II  s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1184 v k.ú. Sušice nad Otavou, panu Václavu Mourkovi za stejnou kupní jako předchozímu nájemci dle  Znaleckého posudku a Prohlášení vlastníka a souhlasí s podáním nabídky dle zákona č.72/1994 Sb. v platném znění.

390.  Rada města souhlasí  s podnájmem městského bytu 2+1/I ktg., Scheinostova 965, Sušice pro rodinu Říhových na dobu určitou po dobu studií nájemce sl. Kateřiny Příhodové, maximálně však do konce roku 2005.

391.  Rada města souhlasí s prodloužením podnájmu  městského bytu 3+1/I. ktg ul. Kaštanová 1161, Sušice  pro pana Tomáše Todorova do 1.10.2003

392.  Rada města souhlasí s přednostním přidělením bytu 3+1/I ktg. Tichá ul. 881 Sušice  pro ředitele Nemocnice o.p.s. Sušice ing. Jiřího Raška na dobu určitou 1 roku.

393.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+1/IV. ktg. ul. Volšovská 28, Sušice – přízemní byt vlevo, pro manžele  Markétu a Miloše Kostkovi na dobu neurčitou.

394.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+1/IV. ktg. ul. Volšovská 28, Sušice – přízemní byt vlevo, pro manžele Petra a Martu Sivákovi na dobu neurčitou.

395.  Rada města souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 10% na dobu 3 měsíců na nájemném z nebytového prostoru – sklep, pro pana Antonín Slavíka , bytem Stupkova 852 Sušice.

396.  Rada města ukládá bytové referentce oslovit nemocnici Sušice o.p.s. a zjistit její potřeby na stabilizaci potřebných lékařských profesí a zjistit výše ekonomického nájemného v dokončovaných bytech Nerudova ul. čp. 1105 a 1106.

397.  Rada města souhlasí s poskytnutím slevy na nájemném ve výši 50% pro nájemníky bytů  v domech čp. 382, 756, 138 ul. Nádražní, Sušice po dobu  nevytápění bytů.

398.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 4 bytových jednotek v bytovém domě čp. 355 ul. U Kapličky, Sušice s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku st.p.č. 736 v k.u. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Podmínkou převodu  bytu je úhrada budoucích  kupujících každé bytové jednotky podílet se ¼ na nákladech zpracování Znaleckého posudku a Prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada kupní smlouvy.

399.    Rada města vzala na vědomí informaci u suterénního bytu v ul. Stupkova 797. Rada města ukládá bytové referentce zajistit podklady k možnému odprodeji.

400.    Rada města vzala na vědomí zápis z bytové komise ze dne 18.9.2002.

401.  Rada města schvaluje  smlouvu o dílo s firmou Šperl, s.r.o., Pražská 57, 342 01 Sušice na opravu panelového objektu č. 14 v areálu bývalých kasáren – Nádražní ulice (provizorní budova pro MěÚ) v částce 373. 266,- Kč včetně DPH.

402.  Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s p. Potužákem Václavem, Volšovy 62, Sušice na opravu elektroinstalace – objekt č. 14 PS útvaru, Nádražní ul., Sušice – 1.NP, 2. NP, 3. NP. Částka činí 59 850,- Kč včetně DPH.

403.  Rada města souhlasí se zadáním provedení sanačních omítek v celkové ceně 460 tis. Kč v objektu Domu dětí a mládeže, který byl zatopen povodní s tím, že část finančních prostředků bude použita z veřejné sbírky na odstraňování následků povodně. Práce provede Stavební podnik Klatovy.

404.  Rada  města  souhlasí  s  realizací dokončení chodníku ve Volšovské ulici za cenu ve výši 153 426,- Kč firmou Stavební práce, ing. Vítězslav Kohout s tím, že finanční prostředky na tuto akci budou použity z rozpočtové položky chodník Villaniho ulice v ceně 115 000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu.

405.  Rada  města schvaluje smlouvu o dílo s firmou RENO s.r.o. Sušice na vnější omítku domu čp. 60 v ceně 988 382,- Kč (knihovna) a pověřuje starostku podpisem.

406.  Rada města souhlasí s uložením kanalizačního potrubí na pozemku města 1592/11 s tím, že kanalizační přípojka bude vedena max. do 20 m od hranice pozemku 1592/12, 1592/8.

407.  Rada města rozhodla o pronájmu jedné místnosti v objektu čp. 255/II v Sušici na st.p.č. 1273 o výměře 18 m² firmě Ing. Milan Růžička-OLIVIA, se sídlem Sušice, Klostermannova 675/II, za účelem zřízení kanceláře firmy a příručního manipulačního skladu, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.10.2002, za roční nájemné ve výši 7 200,- Kč.

408.  Rada města revokuje své usnesení č. 328 ze dne 19.8.2002 a rozhodla o pronájmu nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 29/I v Sušici o výměře 12 m², p. Františku Švelchovi, bytem Sušice, nám. Svobody 28/I, a to s účinností od 1.10.2002, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 6 000,- Kč, za účelem využití jako skladu.

409.  Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 131/III v Sušici v rozsahu dle příloh za těchto podmínek:

Katastrální úřad Plzeň-město:

nebytové prostory v 1 PP, 1 a 2 NP o celkové výměře 612,3 m² s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 41,8 m² dle plánku za roční nájemné, které upřesní rada dne 14.10.2002. Rada města pověřuje starostku projednáním výše ceny za pronájem prostor.

Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Bauera:

nebytové prostory ve 3 NP o celkové výměře 81,3 m² s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 45,2 m² dle plánku za roční nájemné ve výši 80 040,- Kč

SORS s.r.o. Sušice:

nebytové prostory v 1 PP a ve 3 NP o celkové výměře 89,4 m² s podílem na společných prostorách v  objektu  odpovídající  výměře  43,2 m²  dle  plánku  za  roční nájemné ve výši 80 600,- Kč

JUDr. Ivana Kozlová:

nebytové prostory ve 3 NP o celkové výměře 28,3 m² s podílem na společných prostorách v objektu  odpovídající  výměře  15,3 m²  dle  plánku  za  roční nájemné odpovídající využití 1 pracovního dne v týdnu ve výši 7 000,- Kč

Regionální rozvojová agentura Šumava:

nebytové prostory ve 3 NP o celkové výměře 34,1 m² s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 18,5 m² dle plánku za roční nájemné ve výši 10 000,- Kč

MUDr. Pavel Sysel:

nebytové prostory ordinace v 1 NP o celkové výměře 48,9 m² dle plánku za roční nájemné ve výši 24 450,- Kč

     Příslušné smlouvy o nájmu budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě nájemce Katastálního úřadu s výpovědní lhůtou 12 měsíců, s účinností dnem nastěhování-nejpozději do 15.10.2002 s tím, že nájemné bude každoročně automaticky valorizováno o míru inflace.

     Rada souhlasí s tím, aby provozovatelem kotelny v objektu čp. 131/III a správcem objektu čp. 131/III a 132/III v Sušici byl dnem 1.10.2002 Bytservis, spol. s r.o. a pověřuje starostku podpisem příslušných smluv s tím, že nové cenové ujednání o odměně správce bude v souladu s návrhem Bytservisu upraveno dle dosavadních podmínek od 1.1.2003.

     Vzhledem k určení nového správce objektu rada souhlasí s příslušnou úpravou stávajících smluv o nájmu s MUDr. Jakešovou a MUDr. Bojanovskou na pronájem nebytových prostor v čp. 132/III v Sušici formou písemných dodatků a zmocňuje starostku jejich podpisem.

     V souvislosti s přestěhováním nájemců SORS s.r.o. Sušice, Regionální rozvojové agentury Šumava Sušice a MUDr. Pavla Sysla rada souhlasí s ukončením stávajících pronájmů v nebytových prostorách města dohodou ke dni nastěhování do nových prostor).

410.  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Andělou Šusserovou ve prospěch města, týkající se umístění stavby „Sušice-Nuželická ulice-9. etapa“ na pozemku parc.č. 2396/1 v k.ú. Sušice nad Otavou (v pův. pozemkovém katastru Rok parc.č. 236/1) v jejím vlastnictví a pověřuje starostku jejím podpisem.

411.  Rada města vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na odprodej bývalé vojenské ubytovny a nedoporučuje zúčastnit se výběrového řízení v I. kole.

412.  Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu příslušných pozemků na předzahrádky místních podnikatelů v závislosti na klimatických podmínkách a s úhradou případných doplatků ke dni skutečného ukončení pronájmu.

413.  Rada  města  schvaluje  vyplacení  jednorázového  příspěvku  ve  výši 10 000,- Kč pro pí. Mrázovou bytem Stupkova 797, Sušice II.

414.  Rada  města schvaluje vyplacení  jednorázového  příspěvku  ve  výši  12 000,- Kč pro pí Annu Jandovou, bytem Malá Chmelná 53.

415.  Rada města schvaluje provedení dočasných telefonních a počítačových rozvodů v budově v Nádražní ulici ve variantě bez zakončovacích zásuvek firmou NJK Unicos, Klatovy, v celkové ceně dle nabídky, včetně začlenění stávajících aktivních prvků sítě, dodávky a montáže dalšího switche (min. 48 portů), který bude následně využit v nové síti MÚ. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy.

416.  Rada města schvaluje dodavatelskou firmu T-Mix, Sušice pro dodávku 2 ks pracovních stanic s tím, že cena s DPH za obě stanice nepřesáhne částku 80 000,- Kč. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy.

417.  Rada města schvaluje firmu Unicos (Hitel) Klatovy k dodání a montáži telefonní ústředny do objektu bývalých kasáren s tím, že ústředna bude použita i v nově rekonstruované budově radnice. Počet zakoupených telefonních přístrojů bude upřesněn poté, co bude stanoven počet přístrojů převedených z OkÚ Klatovy. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy.

418.    Rada města schvaluje mandátní smlouvy č. 11/02, 12/02 uzavřené mezi Městem Sušice a společností VH TRES spol. s r.o. České Budějovice na zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodohospodářského povolení na stavbu „Sušice – kanalizace – ulice Nuželická“ 1., 2. a 9. etapa a 5.,6. a 7. etapa dle projektu zpracovaného firmou EKOEKO České Budějovice.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

U s n e s e n í   419. – 450.

ze zasedání rady města ze dne 14. října 2002

419.  Rada města vzala na vědomí informaci ing. Jiřího Lipolda, zástupce 1. JVS a.s. České Budějovice o nutných změnách stavby úpravny vody, které vzešly najevo po srpnových povodních. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Sušice jako objednatelem a firmou Kašparů – Koller, Stavitelství s.r.o., České Budějovice jako zhotovitelem jejímž předmětem je úprava stavebních objektů v souvislosti s průchodem povodně v srpnu 2002.

420.  Rada souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo na zpracování změny ÚP města Sušice předloženým  Projektovým  atelierem  AD, ing. arch. Daněk, České Budějovice. Cena díla 299 250,- Kč.

421.    Rada města akceptuje nabídku firmy VH – TRES  spol. r. o. České Budějovice a souhlasí se zpracováním a podáním žádosti na MZE na akci Sušice – Červené Dvorce – urovnání tlakových poměrů a stavby Volšovy – zásobování pitnou vodou.

422.    Rada města odkládá jednání o nabídce Sušických uzenin a.s. na odkup akcií společnosti a pověřuje starostku zajištěním ekonomických podkladů za rok 2001 a 2002 s tím, že o případném odprodeji 1 700 ks akcií, které vlastní město Sušice rozhodné nové zastupitelstvo po projednání ve finančním výboru.

423.    Rada města vzala na vědomí dopis od zastupitelů za KSČM, který vyjadřuje nesouhlasné stanovisko s obsahem textu a s umístěním pamětní desky v průčelí památníku padlých před parkem TGM a doporučuje zastupitelstvu města ponechat stávající text pamětní desky schválený a zadaný na základě usnesení zastupitelstva města dne 19.7.2002 s tím, že zastupitelstvo města s konečnou platností rozhodne o umístění schválené pamětní desky.

424.    Rada města Sušice souhlasí s částečnou realizací bezdrátového MR v Sušici v celkové ceně 600 tis. Kč pro rok 2002 dle navržené varianty č. 3 firmy VEGACOM a.s. Praha a pověřuje starostku dalším jednáním o konečné podobě smlouvy a podpisem této smlouvy tak, aby částečná realizace městského rozhlasu byla dokončena a uvedena do provozu k 31.12.2002. Před podpisem smlouvy budou ověřeny reference ve městě Tábor a Chodov u Karlových Varů.

425.    Rada města bere na vědomí vyhodnocení došlých nabídek na 3ks serverů a 80ks pracovních stanic. Rada města schvaluje dodavatelskou firmu NJK Unicos, s.r.o., Vídeňská 31, Klatovy pro dodávku 3ks serverů včetně instalace na místě a začlenění do sítě městského úřadu v ceně  674 527,- Kč včetně DPH,  včetně SW W2000SRV a potřebných přístupových licencí.  Dále schvaluje zakoupení 1 ks monitoru 17“, datového přepínače (4xPC a 1 monitor) v ceně do 9500 Kč vč. DPH od téže firmy a pověřuje p. starostku podpisem smlouvy.

426.    Rada města bere na vědomí poskytnutí tarifu Platinum combi firmou Telecom a.s. pověřuje starostku podpisem prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě sjednané ÚVIS.

427.    Rada města schvaluje nákup notebooku s operačním systémem W2000 pro sekretářku starostky v ceně do 60 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

428.    Rada města souhlasí s výměnou dvou městských bytů  mezi paní Evou Karczovou bytem Kaštanová 1160, Su  a panem Jiřím Štemberou bytem Kaštanová 1160, Su.

429.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  smlouvou o  postoupení pohledávky dle § 524 a násl. o.z. se smlouvou o půjčce dle § 657 a násl. o.z.   mezi Janem Rendlem, r.č. 750730/2033, bytem Klostermannova 675, Sušice, panem Karlem Přerostem, nar. 13.4.1956, bytem Tylova 1121, Sušice a Městem Sušice ke dni 1.11.2002.

430.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodat volný suterénní byt 797/0 v domě čp. 797/II a 798/II ul. Stupkova s příslušným podílem společných prostor, společných částí domů a pozemku st.p.č. 1344 a 1345 v k.ú. Sušice (byt který  byl poškozen zvýšenou hladinou podzemní vody formou výběrového řízení nejvyšší nabídce) za min. cenovou nabídku ve výši zpracovaného znaleckého posudku.

431.    Rada města rozhodla o stanovení ekonomického nájemného v nově vybudovaných půdních vestavbách ul. Nerudova 1105 a 1106 ve výši 36,- Kč/m2. Sazba ekonomického nájemného bude upravována o index růstu životních nákladů vydaných ČSÚ. Rada města doporučuje bytové komisi připravit návrhy na přidělení bytů (A,B,C,D ) novým nájemníkům dle kriterií – viz RM dne 30.9.2002

432.    Rada města bere na vědomí zápis bytové komise ze dne 9.10.2002.

433.    Rada města souhlasí s výběrem firmy Jiří Vichr – Autorizovaný stavitel, Dlouhá Ves 151 na provedení stavebních úprav na ubytovně Nemocnice Sušice, o. p. s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v částce 415 817,- Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

434.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny:

                     Tylova ul. – vícepráce kanalizace ve výši 20tis. Kč. Částka ve výši 20tis. Kč bude použita z položky Rezerva na  provozní výdaje.

                     Na Štěbetce ul. - rekonstrukce ve výši 130tis. Kč. Částka ve výši 130tis. Kč bude použita z položky Rezerva na  provozní výdaje.

                     Chodník  Volšovská ul. - Vojtěška ve výši 55tis. Kč. Částka ve výši 55tis. Kč bude použita z položky Rezerva na  provozní výdaje.

435.    Rada města souhlasí s tím, aby v budově bývalé porodnice byl vypuštěn topný systém a objekt bývalého DD Kněžice bude temperován do 31.10.2002.

436.    Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou Servisní a úklidové služby Machovec, K. Čapka 876/II, Sušice na úklidové práce po opravě panelového objektu č. 14 v areálu bývalých kasáren – Nádražní ulice (provizorní budova pro MěÚ). Částka činí 60. 103,- Kč včetně DPH.

437.    Rada města schvaluje návrh na složení komise pro otvírání obálek veřejné obchodní soutěže v souladu se zákonem č. 199/94 Sb. v platném znění na veřejné zakázky:

a)      „Sušice – Výstavba 96 bytových jednotek včetně technické infrastruktury „

„Stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 138/I, Sušice“

         Složení komise: Ing. arch. Pavel Lejsek, p. Jan Michálek, RNDr. Karel Šamberger.

438.    Rada města schvaluje návrh na složení komise pro posouzení nabídek veřejné obchodní soutěže v souladu se zákonem č. 199/94 Sb. v platném znění na veřejné zakázky:

a) „Sušice – Výstavba 96 bytových jednotek včetně technické infrastruktury „ 

b) „Stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 138/I, Sušice“

         Složení komise: 2 zástupci OkÚ Klatovy, p. Jan Květoň, p. František Kůs, Ing. arch. Pavel Lejsek, p. Radim Hucl, p. Jan Michálek, RNDr. Karel Šamberger, p. Petr Málek.

439.    Rada města schvaluje návrh na složení komise pro posouzení nabídek na výkon technického dozoru investora stavby :

a) „Sušice – Výstavba 96 bytových jednotek včetně technické infrastruktury „ 

b) „Stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 138/I, Sušice“

         Složení komise: p. Jan Květoň,  RNDr. Karel Šamberger, p. Petr Málek.

440.    Rada města odkládá projednání prodeje části pozemku parc. č. 2261/4 v Sušici do zpracování PD odkanalizování III. čtvrti v této lokalitě.

441.    Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej vyznačené části pozemku parc.č. 284 v k.ú. Vrabcov  p. Janu Dosedělovi, bytem Praha 6 Řepy, Krolmusova 23, za cenu 110,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

442.    Rada města vyhovuje žádosti nájemce PDA v Sušici p. Jiřímu Hraběti a rozhodla o snížení nájemného od 1.1.2003 na 80 000, - Kč ročně.

443.    Rada města vzala na vědomí změnu osobních údajů nájemce nebytových prostor v čp. 56/II v Sušici Martiny Benešové a změnu ŽL a souhlasí s příslušnou úpravou smlouvy o nájmu ze dne 8.10.1998 písemným dodatkem k ní. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

444.    Rada města v souladu se svým usnesením č. 409 ze dne 30.9.02 rozhodla o pronájmu nebytových prostor v čp. 131/III v Sušici nájemci ČR-Katastrálnímu úřadu  Plzeň-město za těchto podmínek:

         - nebytové prostory v 1 PP, v 1 a 2 NP o celkové výměře 585,8 m² s podílem na společných prostorách v objektu vstupní haly a schodiště z 1. do 2.NP, odpovídající výměře 40,7 m² dle plánku

         - nájemné za období od 1.10. do 31.12.2002 ve výši 49 849,50, odpovídající ¼ stávajícího ročního nájemného

         - nájemné od 1.1.2003 za roční nájemné ve výši 290 800,- Kč ( místnosti celkem 428,5 m² po Kč 600,-, ostatní 198,0 m² po Kč 150,-, povýšeno o 4 000 Kč za parkovací místa)

-         pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců od 1.10.2002

-         valorizace nájemného o míru inflace vyhlášené ČSÚ

         Rada města na základě dalšího jednání s nájemci a z důvodu změny výměry pronajatých prostor KÚ,  revokuje své usnesení č. 409 ze dne 30.9.02 v části, týkající se podmínek pronájmu u těchto nájemců:

         -     Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Bauera - nebytové prostory ve 3 NP o celkové výměře 83,1 m² s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 45,5 m² dle plánku,  za roční nájemné ve výši  56 685,- Kč

         -     SORS s.r.o. Sušice - nebytové prostory v 1 PP a ve 3 NP o celkové výměře 89,4 m² s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 43,6 m² dle plánku,  za roční nájemné ve výši 51 530,- Kč

         -    JUDr. Ivana Kozlová - nebytové prostory ve 3 NP o celkové výměře 28,3 m² s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 15,5 m² dle plánku,  za roční nájemné ve výši ¼ plné sazby, tj. 4 826,- Kč

         -  Regionální rozvojová agentura Šumava - nebytové prostory ve 3 NP o celkové výměře 34,1 m² s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 18,7 m² dle plánku,  za roční nájemné ve výši 10 000,- Kč

         -    pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců od  dne nastěhování

         -    valorizace nájemného o míru inflace vyhlášené ČSÚ

445.    Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej domu čp. 42 se st.p.č. 38/1 o výměře 204 m², objektu garáží s dílnou se st.p.č. 38/3 o výměře 109 m²  a pozemku parc.č. 55/7 o výměře 579 m², vše v k.ú. Petrovice u Sušice, obci Petrovice u Sušice,  za  dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 547 211,- Kč.

446.    Rada ustanovila komisi na vyhodnocení nabídek na odkoupení areálu DD Kněžice v tomto složení: JUDr. Jiřina Rippelová, Josef Maršát, Václav Marc, ing. arch. Pavel Lejsek, starosta obce Petrovice.

447.    Rada města souhlasí s provedením úprav příjezdové trasy a se zřízením parkovacích míst na st.p.č. 4/1 v k.ú. Sušice nad Otavou v navrženém rozsahu na náklady vlastníků sousedních nemovitostí manž. Tatouškových a Jankovských. Rada pověřuje investičního technika města zajištěním příslušného stavebního řízení a kontrolou úplnosti a kvality prováděných prací. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene přístupu a příjezdu přes st.p.č. 4/1 ve vlastnictví města pro manž. Tatouškovi a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část st.p.č. 4/I pro manžele Jankovských, obě v rozsahu rozhodnutí zastupitelstva v těchto věcech ze 10.4. a 11.9.02, podmíněné provedením úprav s tím, že vlastní smlouvy budou uzavřeny po dokončení prací.

448.    Rada města nesouhlasí se zřízením vjezdu přes pozemek parc.č. 239/25 ve vlastnictví města na pozemek parc.č. 239/11 ve vlastnictví manž. Staňových.

449.    Rada města souhlasí s vyslovením „předběžného souhlasu“ s převzetím movitého majetku podle zákona č. 320/2002 Sb. z OkÚ Klatovy na Město Sušice, s výhradou a požadavkem, aby byl delimitován veškerý majetek sloužící doposud k výkonu státní správy OkÚ, a to na delimitovaná funkční místa, včetně doposud neobsazených (a nikoliv pouze na přecházející pracovníky) a včetně tzv. „nadstandardního“ vybavení. RM doporučuje ZM zařadit tento delimitovaný movitý majetek OkÚ do majetku Města Sušice, dle přiložených seznamů. RM pověřuje pí. starostku podpisem předběžného souhlasu.

450.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na vyjmenovaný movitý majetek mezi městem Sušice a  Technickými službami Města Sušice o. p. s.

         Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na městem Sušice a  Technickými službami Města Sušice o. p. s.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

 

U s n e s e n í   451. – 469.

ze zasedání rady města ze dne 29. října 2002

451.  Rada města schvaluje dodavatelskou firmu Unicos s.r.o. Klatovy pro dodávku 50 ks pracovních stanic pro městský úřad se softwarovým vybavením W2000Prof. v celkové ceně 1 325 025,- Kč a pověřuje p. starostku podpisem smlouvy. Dále schvaluje nákup 65 licencí kancelářského balíku Office XP Prof. využitím projektu Microsoft select licence, prostřednictvím rámcové smlouvy uzavřené KÚ Plzeň.

452.  Rada města bere na vědomí informaci o tom, že programové vybavení OkÚ nelze dle platné legislativy převést na pověřené úřady III typu a pověřuje informatika města jednáním s výrobci a distributory potřebného SW o možnostech a podmínkách jeho legálního  provozování.

453.  Rada města schvaluje výsledek předložený výběrovou komisí na „Zpracování LHP pro Město Sušice“ a pověřuje starostku města uzavřít smlouvu o dílo dle návrhu Sušických městských lesů, spol. s r.o. mezi Městem Sušice a vítěznou firmou Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. gen. Píky 8, 326 00 Plzeň, za jednotkovou cenu 409,50 Kč/ha PUPFL včetně DPH.

454.  Rada města pověřuje ing. Václava Tomana k zastupování Města Sušice při vypracování podávání a zajišťování veškerých úkonů spojených s realizací akce „Parkový les LUH – úpravy“ z programu SAPARD, popř. z jiných fondů.

455.  Rada města schvaluje vyplacení finančního příspěvku pro ZO Českého zahrádkářského svazu Sušice na likvidaci povodňových škod ve výši 8 000,- Kč a vyplacení finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro pí Ivanu Rubínkovou, Havlíčkova 108, Sušice. Příspěvek bude vyplacen z povodňového konta města.

456.  Rada města souhlasí s návrhem na přístavbu Střediska autodopravy ROK umístěného ve stávajícím areálu na pozemku p.č. 70/8 v k.ú. Rok.

457.  Rada města  souhlasí s návrhem na umístění stavby obchodního zařízení firmy LIDL v bývalém areálu SOLO  při Hrádecké ulici včetně studie dopravní obslužnosti v areálu SOLO a.s. z Hrádecké ulice.

458.  Rada města bere na vědomí předloženou urbanistickou studii zástavby v lokalitě Krásná Vyhlídka – jih, řešící zástavbu na pozemcích p.č. 1550/3, 1550/5 a 1550/10 v k.ú. Sušice nad Otavou.

459.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města nového technického poradce v rámci územního plánování AD studio, Architektonickou kancelář Daněk, České Budějovice, který byl schválen zastupitelstvem města jako zpracovatel aktualizace ÚP.

460.  Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na byt 3+1 I. ktg., v ul. 5. května 718 mezi Ing. Milanem Beckem a  panem Robertem Hlousem na dobu určitou do  30.6.2004.

461.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+1/I. ktg. ul. Kaštanová 1167, Sušice paní Miluši Steiningerové na dobu určitou jednoho roku.

462. Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+1/I. ktg. ul. Nerudova 1106 paní Miladě Volmutové na dobu určitou  jednoho roku. 

463.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 3+1/I. ktg. typ D,  ul.  Nerudova 1106 paní Evě Novákové na dobu určitou  jednoho roku. 

464.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 3+1/I. ktg. typ A,  ul. Nerudova 1105 panu Zdeňku Koryťákovi na dobu určitou jednoho roku.

465. Rada města souhlasí s přidělením bytu 3+1/I. ktg. typ B,  ul. Nerudova 1105 paní  Jiřině Beckové na dobu určitou jednoho roku.

466.  Rada města souhlasí se záměrem prodeje 12 bytových jednotek v bytovém domě čp. 783/II ul. Smetanova s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1226 v k.ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku.

467. Rada města souhlasí s temperováním objektu bývalého DD Kněžice s tím, že temperování bude zajištěno prostřednictvím firmy Bytservis dle potřeby.

468.  Rada města vzala na vědomí dopis adresovaný radě města realitní kanceláří PGI Sušice, týkající se technického dozoru investora na stavbách zajišťovaných městem Sušice.

469. Rada města souhlasí s poskytnutím jednorázové odměny dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, občanům za jejich práci  ve výborech zastupitelstva a komisích rady v roce 2002:

Výbor kontrolní (8 členů):       

            Ing. Vladimír Mirvald           Sušice II, Tylova 1121

            Jiří Petrák                                Sušice II, Volšovská 1100

            Vladimír Beneš            Sušice II, Nádražní 388

            Josef Polauf                             Sušice I, Havlíčkova 95

            Zdeňka Macová                      Žihobce 147

            Jiří Chejn                                 Sušice II, Na Štěbetce 851

            Josef Löffelmann                      Volšovy 64

            Daniela Šedinová                   Sušice III. Hluboká 361

Jednání v roce 2002  - x, návrh odměny 1000,- Kč na osobu, celkem 7 000,- Kč.

 

Výbor finanční (7 členů):

            Josef Maršát                         Sušice I, Mostní 44

            Ing. Štefan Malaga                   Sušice II, Hrádecká 1021

            Ing. Bohumil Wudy                  Sušice II, Nádražní 647

            Ing. Jiří Pašek                          Sušice, Červené Dvorce 51

            Radka Schwarzová                  Hrádek 222

            Marie Kopová                         Sušice II, Na Tržišti 864

            František Kůs                          Sušice III, Táborská 293

Jednání v roce 2002  - 2x, návrh odměny 1 000,- Kč na osobu, celkem 6 000,- Kč.

 

Komise pro místní a bytové hospodářství (5 členů):

            Jan Květoň                            Sušice II, Stupkova 910

            Věra Fornousová                     Sušice II, Havlíčkova 123

            Iveta Daňhová                         Sušice II, 5. května 718

            Jaroslava Fleischmannová        Sušice II, Kaštanová 1180

            Anna Brotánková                    Sušice III, Na Burince 341

Jednání v roce 2002  - 10x, návrh odměny 1 500,- Kč na osobu, celkem 6 000,- Kč.

 

Komise pro projednávání přestupků (4 členové):

            JUDr. Antonín Vilček           Sušice II, Karla Čapka 876

            Ing. Milan Gregor                    Sušice II, Na Štěbetce 1144

            Jana Štěchová                         Rabí 152

            Mgr. Petr Novák                     Sušice II, Sirkařská 978

Jednání v roce 2002  - každý týden, návrh odměny žádný - řešeno v rámci pracovního poměru.

 

Komise právníků (5 členů):

            JUDr. Jiří Bauer                   Sušice III, Dr. Ed. Beneše 181

            JUDr. Miroslav Popel  Sušice III, Příkopy 83

            JUDr. Lubomír Friš                 Sušice II, Družstevní 1038

            JUDr. Zbyněk Polák                Sušice II, Stupkova 798

JUDr. Yvona Vlachová           Sušice II, Kaštanová 1157

Jednání v roce 2002  - žádné, návrh odměny žádný.

 

Sbor pro občanské záležitosti (8 členů):

            MUDr. Jaroslava Prajerová Sušice II, Tichá 880

            Marie Prunnerová                    Sušice II, Na Vojtěšce 1113

            prof. Božena Bůžková  Sušice, Červené Dvorce 28

            Jana Půroková                         Sušice II, Sirkařská 979

            Božena Kotalová                     Sušice II, 5. května 472

            Marie Štěpánková                   Sušice, Chmelná 5

            Helmuth Prinz                          Sušice, Záluží 11

            Milada Váňová                        Sušice II, Sirkařská 986

Jednání v roce 2002  - 10x, návrh odměny 1000,- Kč na osobu, celkem 7 000,- Kč.

 

Komise pro dávky sociálního zabezpečení (7 členů):

            MUDr. Jana Bartošová        Sušice II, Jana Jáši 658

            MUDr. Marcela Venclíková    Sušice I, Havlíčkova 87

            Marie Prantlová                       Sušice II, U Papírny 1051

            Jarmila Votavová                     Sušice II, Sirkařská 986

            Marie Pavlusová                      Sušice I, Americké armády 82

            Eva Bělíková                           Sušice II, Klostermannova 443

            PaedDr. Ctirad Kantor            Sušice II, 5. května 670

Jednání v roce 2001  - 10x, návrh odměny 1000,- Kč na osobu, celkem 6 000,- Kč.

 

Komise školská (9 členů):

            Antonín Končal                     Sušice III, Táborská 289

            Mgr. Eva Ondrová                  Sušice II, Lerchova 823

            Josef Prošek                            Sušice II, Lerchova 826

            Jaroslava Holečková                Sušice II, Pod Antonínem 793

            Čestmír Kříž                            Sušice II, Sirkařská 979

            PhDr. Josef Nový                    Sušice II, Villaniho 427

            Jiří Voráček                             Sušice II, Villaniho 410

            Daniela Šedinová                     Sušice III, Hluboká 361

            Petr Malý                                Sušice

Jednání v roce 2002  - 1x, návrh odměny 500,- Kč na osobu, celkem 4 000,- Kč.

 

Komise pro styk se zahraničím a cestovního ruchu (8 členů):

            MVDr. Jiří Zelený                Sušice III, Hájkova 126

            Ing. Markéta Prosserová         Sušice II, Villaniho 649

            Pavel Kahle                             Sušice II, Zahradní 608

            Marie Říhová                           Sušice III, Na Burince 340

            Mgr. Josef Křivanec                Sušice II, Chelčického 300

            Ing. Karel Rendl                      Sušice II, ČSLA 1044

            Mgr. Miloslava Hodánková     Sušice II, Hrádecká 1072

            Mgr. Kristina Popelová            Sušice II, Příkopy 83  

Jednání v roce 2002  - individuální, návrh odměny 500,- Kč na osobu (mimo Marie Říhové a ing. Karla Rendla), celkem 2 500,- Kč.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í   470. – 472.

ze zasedání rady města ze dne 31. října 2002

470.  Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Sušice a firmou Bytservis, jejímž předmětem je mobilní kotelna v areálu bývalých kasáren v Nádražní ulici.

471.  Rada města bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na místo vedoucí Školní jídelny Nuželická 25, Sušice a souhlasí s podáním žádosti na KÚ Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu pro uchazeče, kterého vybrala – tj. p. Tomáškovou Evu, bytem 5. Května 679, 342 01 Sušice.

472.  Rada města souhlasí  s přidělením náhradního bytu 0+1/IV. ktg.  v ul. Pod Kalichem 139 na dobu jednoho roku pro pana Jana Ryneše, Nádražní 809.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í  473. – 506.

ze zasedání rady města ze dne 2. prosince 2002

 

473.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města pro hospodářský rok 2003 akceptovat dvousložkovou cenu vodného a stočného. Rada města požaduje, aby společnost 1. JVS dodala do 4.12.2002 podrobný rozpis nákladů na výrobu pitné vody zejména v oblastech chemikálie, opravy a údržba, centrálně poskytované služby.

474.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení vodného o 4,- Kč/m3 tj. 15,36 Kč a stočné ponechat ve stávající výši tj. 24,80 Kč/m3 od 1.2.2003.

475.  Rada  města  schvaluje  vyplacení  jednorázového  příspěvku  ve  výši  10 000,- Kč paní Věře Tůmové, bytem Na Fufernách 10, Sušice.

476.  Rada města schvaluje vyplacení finančního příspěvku pro sdružení Pražský Sušičan ve výši 8 000,- Kč u příležitosti 80 let založení tohoto regionálního spolku.

477.  Rada města souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi panem Karlem Klimentem, V Rybníčkách 714, Sušice a panem Miroslavem Koppem, Pravdova 1066, Sušice.

478.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 0+1/I ktg. ul. Kaštanová 1180, Sušice paní Jiřině Bejvlové na dobu určitou jednoho roku.

479.  Rada města souhlasí s přidělením bytu 3+1/I. ktg. ul. Nerudova 1105, Sušice panu nprap. Milanu Černíkovi na dobu  určitou jednoho roku.

480.  Rada města  souhlasí s přidělením bytu 0+1/IV. ktg. ul. Pod Kalichem 125 paní Zdeňce Kolorusové na dobu neurčitou.

481.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č.8 v domě s pečovatelskou službou  Na Baště 145, paní Anně Onderové na dobu neurčitou.

482.    Rada města  bere na vědomí zápis bytové komise ze dne 6.11.2002.

483.    Rada města bere na vědomí a zprávu o činnosti Nemocnice Sušice o.p.s. z období roku 1993 – 2002  s výhledem do roku 2012 a doporučuje zastupitelstvu města projednat tuto zprávu s tím, že investice do přístrojového vybavení budou spolufinancovány dle možností rozpočtu města.

484.    Rada města souhlasí s cenovou nabídkou kalkulace nákladů na vypracování projektu stavby „Sušice – zimní stadion“ od firmy Šumavaplan, s.r.o., Krátká 98/III, Sušice za cenu 106.122,- Kč včetně DPH, TDI, AD, stavebního povolení a VŘ dodavatele stavby a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

485.    Rada města schvaluje smlouvy o dílo se zhotovitelem  Karlem Macánem na zhotovení projektu nové komunikace za cenu 65 730,- Kč včetně DPH a se zhotovitelem Ladislavem Moulíkem na zhotovení projektu na stavbu vodovodu a kanalizace za cenu 53 000,- Kč včetně DPH, obojí v ul. Pod Vodojemem a pověřuje starostku jejich podpisem.

486.    Rada města souhlasí s výběrem dodavatele  na provedení akce „Přípojka dešťové kanalizace v Sušici Křičkova ulice“ - firmy Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873, Sušice, s nabídkovou cenou 399 303,50 Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

487.    Rada města rozhodla  o pronájmu zděné garáže č. 5 na st.p.č. 531 v k.ú. Sušice nad Otavou nájemci ČR-Katastrálnímu úřadu Plzeň-město, Radobyčická 12, Plzeň, na dobu neurčitou od 1.1.2003,  s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné 6 000,- Kč. Rada města souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc.č. 657 v Sušici a nebytových prostor v čp. 29/I v Sušici, pronajatých Katastrálnímu úřadu Plzeň-město podle příslušných smluv, dohodou ke dni 31.12.2002.

488.    Rada města rozhodla o výpůjčce jedné místností o výměře 15,40 m² v objektu čp. 255/II na st.p.č. 1273 v k.ú. Sušice nad Otavou,  Probační a mediační službě ČR,  se sídlem Letenská 3, Praha 1, s platností od 1.1.2003, za účelem zřízení kanceláře pro její činnost. Vypůjčitel bude hradit provozní náklady s výpůjčkou spojené.

489.    Rada města vyhovuje žádosti firmy ART METAL CZ s.r.o. o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 255/II v Sušici, pronajatých na základě smlouvy o nájmu ze dne 17.12.2001, dohodou ke dni 31.12.2002.

490.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  smlouvu o bezúročné půjčce finančních prostředků ve výši 415 817,- Kč na úhradu stavebních úprav bytu nájemců manž. MUDr. Michaela Pivetze a MUDr. Barbory Pivetzové v Sušici, Pod Nemocnicí 116, podle předloženého návrhu.

491.    Rada města schvaluje předložený dodatek č. 3 na prodloužení platnosti uzavřené dohody ze dne 17.10.2000 se SOLEM a.s., Příkop 6, čp. 838, Brno, o přístupu a příjezdu k nemovitostem města, do 31.12.2003. Rada města ukládá vedoucímu HPO připravit oficiální žádost k možnému zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu k městským objektům k areálu Sola a.s.

492.    Rada města schvaluje předloženou dohodu s 1. JVS a.s. České Budějovice, upřesňující v souvislosti s prodejem části nemovitostí areálu ČOV v Sušici firmě HSF International s.r.o. Sušice předmět nájmu, specifikovaného ve Smlouvě o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Sušice a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 8.11.1999 a pověřuje starostku jejím podpisem.

493.    Rada města souhlasí s umístěním obrazu Šumavské krajiny po dobu rekonstrukce radnice v sídle SML, spol. s r.o.

494.    Rada města souhlasí se zapůjčením dvou sprchovacích lůžek FILIP z inventáře DD Sušice Nemocnici Sušice o.p.s.

495.    Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Realitní kanceláří Müller na prodej pozemku ppč. 774/5 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 639 m2 dle předloženého návrhu.

496.    Rada města ustavuje komisi pro převzetí areálu kasáren Kalich v tomto složení: předseda: Ing. Petr Kocman, členové: Václav Hrabý,  RNDr. Karel  Šamberger, Ing. Zdeněk Špirk, Petr Málek, Václav Marc, František Kůs.

497.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene vedení telekomunikační sítě přes pozemky města parc.č. 2330 a parc.č. 104/6 v k.ú. Sušice nad Otavou, podle předloženého návrhu smlouvy, ve prospěch  ČESKÉHO  TELECOMU,  a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 5, 130 34 Praha 3.

498.    Rada města odkládá přijetí rozhodnutí ve věci vyúčtování zásob v DD Kněžice na příští jednání rady po doložení všech potřebných podkladů pro rozhodnutí.

499.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodat firmě HSF International s.r.o., se sídlem Sušice II, Pražská 250, kromě nemovitostí dle usnesení zastupitelstva ze dne 5.6.02, bod. b), odst. 4),  i tyto nemovitosti:

·         objekt haly na st.p.č. 2521/6,

·        st.p.č. 2521/6 o výměře 327 m²

·        část pozemku parc.č. st. 2521/1 označeném v g.p.č. 1633-184/2001 jako st.p.č. 2521/7 o výměře 585 m2, za celkovou kupní cenu 4 000 000,- Kč,  jednou kupní smlouvou podle předloženého návrhu.

500.    Rada ustavuje komisi pro vyhodnocení prodeje suterénního bytu 797/0 v domě čp. 797-798/II Stupkova ulice v Sušici v tomto složení: předseda: Ing. Petr Kocman, členové: investiční technik Václav Hrabý, bytová referentka Jaroslava Fleischmannová.

501.    Rada města stanovuje aby ve smyslu Zák. 128/2000 Sb., § 108 dalšími členy zastupitelstva města, kteří budou užívat závěsný odznak v tomto funkčním období byli tito členové zastupitelstva:  Ing. Petr Kocman, RNDr. Eva Fedorová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Jaroslava Holečková.

502.    Rada města souhlasí s použitím městskému znaku pro SOU Sušice v dětské společenské hře „Zlatou stezkou“.

503.    Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Sušice a ČR-Hasičský záchranný  sbor  Plzeňského  kraje jejímž předmětem je výpůjčka osobního vozidla KTE-50-90 do 31.5.2003.

504.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 444 00 1636 IV ze dne 4.10. 2001 mezi Městem Sušice a firmou Stavoplast KL spol. s r.o. Stachy, na dokončení stavby 9-ti bytového domu v Sušici-Zahradní čtvrť, v celkové částce 2 012 334,50,- Kč, včetně DPH.RM doporučuje ZM uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o převodu garážového stání se smlouvou o investičním příspěvku, mezi Městem Sušice a jednotlivými nájemníky-majiteli byt. jednotek, dle návrhu. (p. I. Prokopec, P. Mašek, Z. Schwarzkopf, O. Netal, J. Milfort, M. Němeček, R. Šantrůček a pí. I. Kalivodová, V. Lomenová).

505.    Rada města schvaluje plán zasedání  rady města na rok  2003 dle přílohy.

506.    Rada města doporučuje zastupitelstvu města  v roce 2003 nezvyšovat místní poplatek na úhradu nákladů spojených s odpady a ponechat ve stejné výši jako v roce 2002. Rada města odkládá schválení navržených cen za sběr, přepravu, třídění, využití a odstranění odpadů na rok 2003 na jednání zastupitelstva města.Rada ukládá panu tajemníkovi připravit souhrnný článek do SN, týkající se odpadového hospodářství a jeho výhledu v roce 2003 včetně informací o sběrném dvoře.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                           starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku

U s n e s e n í  507. – 536.

ze zasedání rady města ze dne 16. prosince 2002

 

507.    Rada města bere na vědomí nabídku firmy DARUMA spol. s.r.o.

508.    Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odvolává podle § 65 zákoníku práce paní Jaroslavu Koutnou ke dni 31. 12. 2002 z funkce vedoucí odboru.

·        Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odvolává podle § 65 zákoníku práce pana ing. Karla Klimenta ke dni 31. 12. 2002 z funkce vedoucí odboru.

·        Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje podle § 27 zákoníku práce pana ing. Jana Löfelmanna  ke dni 1. 1. 2003 do funkce vedoucího kanceláře starostky.

·        Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje podle § 27 zákoníku práce pana JUDr. Milana Mazance  ke dni 1. 1. 2003 do funkce vedoucího odboru výstavby a územního plánování.

·        Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje podle § 27 zákoníku práce pana Ladislava Šírka ke dni 1. 1. 2003 do funkce vedoucího odboru živnostenského.

·        Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje podle § 27 zákoníku práce paní ing. Ivanu Zemenovou  ke dni 1. 1. 2003 do funkce vedoucího odboru životního prostředí.

·        Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje podle § 27 zákoníku práce pana Františka Opla  ke dni 1. 1. 2003 do funkce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství.

·        Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje podle § 27 zákoníku práce paní Ivanu Kubíkovou  ke dni 1. 1. 2003 do funkce vedoucího odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu.

509.    Rada města souhlasí s nabídkou firmy H-Media, Praha, Řeznická 17, Praha, na instalaci interiérové reklamy v prostorách úřadu a pověřuje starostku dojednáním nejvýhodnějších finančních podmínek a podpisem příslušné smlouvy.

510.    Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za leden až říjen roku 2002.

511.    Rada města nesouhlasí s náhradou škody, která vznikla paní Kotálové na osobním automobilu zn. Alfa Romeo pádem střechy z budovy nemocnice.

512.    Rada města schvaluje vyplacení finančního příspěvku z účtu veřejné sbírky na odstranění povodňových škod:

·        paní Melchrová č.p.1088                    10 000,-- Kč

·        paní Smolková č.p. 227                      12 000,-- Kč

513.  Rada města souhlasí s oslovením těchto auditorských firem, aby předložily cenovou nabídku za provedení auditu u města Sušice za rok 2002:

·        ECO – Economic and Commercial Office, s.r.o. Tábor

·        VEGA Audit, Plzeň

·        ContAudit, s.r.o. Plzeň

·        Audit Business, s.r.o Brno

·        Audit Korrekt, s.r.o Praha

·        Ineks, s.r.o. Strakonice

·        Ing. Michálek, Sušice

·        Ing. Veronika Martínková

Dále toto oslovení bude zveřejněno prostřednictvím webových stránek města Sušice. Finanční odbor toto zajistí do 20.12.2002 a uzávěrka nabídek bude k 15.1.2003. Vyhodnocení nabídek provede finanční odbor ve spolupráci s finančním výborem, a toto  bude předloženo Radě města s doporučením pro výběr firmy. 

514.  Rada města schvaluje odměny členům dozorčí rady a jednateli společnosti dle Stanov společnosti za 2.pololetí 2002 takto :

·        předseda DR          4.000,- Kč

·        tajemník DR            3.000,-

·        člen DR                   2.500,-

·        jednatel             35 % osobního ohodnocení

515.  Rada města ukládá jednateli společnosti doplnit novou živnost do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni a to „Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin“.

516.  Rada města schvaluje návrh rozpočtu SML na rok 2003.

517.  Rada města ukládá jednateli společnosti předložit čerpání sociálního fondu za rok 2002 a návrh čerpání tohoto fondu na rok 2003.

518. Rada města schvaluje podnájem městského bytu  3+1/I ktg., Pravdova 1066 panu Danielu Hoškovi na dobu 3 let tj. do 31.12.2005 s měsíční výpovědní lhůtou.                         

519.  Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit odprodej vyznačené části pozemku parc.č. 2264 v k.ú. Sušice nad Otavou žadatelům Monice Jonášové a Janu Bělochovi z důvodu nutnosti zachování stejných podmínek přístupu k nemovitostem.

520.  Rada města rozhodla o pronájmu místnosti o výměře 39 m2 v objektu čp. 873/II, ul. Tichá v Sušici firmě Bytservis, spol. s r.o.,  za roční nájemné 400,- Kč za 1 m2, s účinností od 1.1.2003. Rada pověřuje starostku podpisem příslušného dodatku ke stávající smlouvě o nájmu ze dne 20.12.1996.

521.  Rada města nevyhovuje žádosti nájemce PDA v Sušici p. Jiřího Hraběte o snížení nájemného od 1.1.2003.

522.  Rada města rozhodla o pronájmu nemovitostí v k.ú. Sušice nad Otavou společnosti Technické služby Města Sušice, o.p.s.,  se sídlem 342 01 Sušice, Na Hrázi čp. 270, s účinností od 1.1.2003, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců takto:

a)  Areálu současných Technických služeb města, sestávajícího z těchto nemovitostí:

·        budovy čp. 270 na st.p.č. 2197, vyjma 4 nájemních bytů s příslušenstvím se samostatným vchodem ve správě Bytservisu, spol. s r.o. a vyjma nebytových prostor tvořených 2 kancelářemi, skladem, předsíní a sociálním zařízením o celkové výměře 47,97 m2, pronajatých na základě smlouvy o nájmu ze dne 21.12.1996 Františku Kůsovi-Stavební firma RENO,

·        objektu garáží a dílen na st.p.č. 2193, vyjma garáže č. 20 o výměře 40,8 m2,  pronajaté na základě smlouvy o nájmu ze dne  20.3.2001 Sdružení PARTY, vyjma garáže č. 21, pronajaté na základě smlouvy o nájmu ze dne 13.12.1996 Pavlu Týrovi  a vyjma garáží č. 16, 17, 18, 19 a dílny o celkové výměře 224,56 m2, pronajatých na základě smlouvy o nájmu ze dne 21.12.1996 Františku Kůsovi-Stavební firma RENO,

·        objektu garáží a dílny na st.p.č. 2194,

·        objektu ocelokolny a skladu na st.p.č. 2195,

·        pozemku parc.č. 968/2 o výměře 3946 m2,

·        části pozemku parc.č. 968/9 se skleníky o výměře 1924 m2,

·        části pozemku parc.č. 968/10 o výměře 4243 m2,

za účelem provozování obecně prospěšných služeb, specifikovaných v zakladatelské listině společnosti, za roční nájemné ve výši ……………… Kč.

Rada dává souhlas, aby nájemce mohl pronajaté nebytové prostory dále podnajímat a vyhrazuje si právo schvalovat účel podnájmu.

Rada souhlasí s tím, aby v souvislosti se změnou správce dotčených objektů byla formou písemných dodatků provedena úprava smluv o nájmu se stávajícími nájemci v tomto areálu z hlediska úhrady nájemného a ostatních náhrad.

b) Areálu Zimního stadionu, sestávajícího z těchto nemovitostí:

·        objektu haly s ledovou plochou na pozemku parc.č. 199/3,

·        provozního objektu na st.p.č. 2601,

·        provozního objektu čp. 444 na st.p.č. 1253/2 s ohledem na stávající pronájem vyčleněných nebytových prostor v tomto objektu nájemcům Lawn Tenis Clubu Sušice dle smlouvy o nájmu ze dne 9.1.2001 a TJ Sušice dle nájemní smlouvy ze dne 27.11.1996,

·        pozemku parc.č. 199/2 o výměře 4881 m2,

·        za účelem provozování zimního stadionu, za roční nájemné ve výši …………………… Kč.

·        Rada dává souhlas, aby nájemce mohl pronajaté nebytové prostory dále podnajímat a vyhrazuje si právo schvalovat účel podnájmu.

c) Areálu Městského  koupaliště, sestávajícího z těchto nemovitostí:

·        pozemku parc.č. 1029/1 o výměře 10244 m2 se dvěma bazény,

·        provozního objektu na st.p.č. 1600,

·        objektu šaten na st.p.č. 2126,

·        čerpací stanice na st.p.č. 2125,

·        za účelem provozování koupaliště, za roční nájemné ve výši ……………………. Kč.

Rada dává souhlas, aby nájemce mohl pronajaté nebytové prostory dále podnajímat a vyhrazuje si právo schvalovat účel podnájmu.

d) Objektu veřejných WC na st.p.č. 113/2, za účelem provozování veřejných WC,  za roční nájemné …………………….. Kč.

Rada města rozhodla o pronájmu výše uvedených nemovitostí a  ukládá HPO připravit podklady pro stanovení výše nájemného jednotlivých objektů ve více variantách.

523.  Rada města souhlasí s navrženým vyúčtováním zásob, vedených v účetnictví DD Sušice k býv. Domovu důchodců Kněžice pod bodem 1. – 3 takto:

l. Dlouhodobý hmotný majetek účetně odepsaný              celkem za         635 197,80

·        - z DD bezúplatně převést na město (jako nutný krok k jeho vypořádání.

2. Dlouhodobý hmotný majetek účetně neodepsaný celkem za  7 313,60 Kč

·        - DD vyfakturuje městu za ZŠ T.G.M. pračku v zůstatkové ceně 5 696,60 Kč,  přímo příspěvkové organizaci ZŠ Lerchova chladničku v zůstatkové ceně  135,- Kč a městu kuchyňský robot v zůstatkové ceně 1 482,- Kč ( Penzion od koupě odstoupil, město jej může následně odprodat jinému zájemci). Fakturace je jediný způsob vyvedení majetku z účetnictví DD. DD si bude řešit převod samostatně.

3. Palivo na skladě  (koks, dříví) celkem za  11 389,-- Kč

·        - DD vyfakturuje městu, bude spotřebováno při temperování DD Kněžice.

4.5. DD si bude řešit samostatně, ponechává se v jeho majetku.

524.  Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s manž. MUDr. Michaelem  a Barborou Pivetzovými na bytovou jednotku v objektu čp. 116/III, Sušice , ul. Pod nemocnicí dle návrhu smlouvy.

525.  Rada města schvaluje záměr pronájmu areálu bývalých kasáren Pod kalichem a ukládá HPO vyvěšení tohoto zájmu na úřední desce.

526.  Rada města schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Stahl – stěhovací služba, s.r.o., Praha 6, jejímž předmětem je realizace přesunu movitého majetku, spisového materiálu na základě delimitace z OkÚ Klatovy na MěÚ Sušice. Částka činí 103.187,60 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku jejím podpisem.

527.  Rada města  schvaluje návrh zadat Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na výstavbu 40 bytových jednotek a souhlasí s obesláním těchto firem: Šumavaplan, s.r.o., Sušice, EGF, s.r.o., Sušice, PGI, s.r.o., Sušice, Ingem, s.r.o., Plzeň, Plzeňský projektový atelier.

528.  Rada města schvaluje využít služeb mobilního operátora T-mobile pro GSM bránu telefonní ústředny, konkrétně Tarifu 400 standard. Rada města ukládá informatikovi jednat o změně cen v průběhu smluvního období na ceny nižší cen konkurence.

529.  Rada města schvaluje zřízení linky euroISDN2 pro IC Sušice přeměnou ze stávající telefonní linky v rámci slevy do 31.12.2002 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

530.  Rada města schvaluje zakoupení messaging serveru 602 včetně 100 add-one licencí a přístupů m602, MAPI, POP3, a WEB/WAP včetně instalace firmou certifikovanou výrobcem NJK Unicos Sušice. Rada pověřuje starostku podpisem příslušných smluv.

531.  Rada města schvaluje rozšíření multilicence antivirového programu AVG na 100 licencí a pověřuje informatika objednáním produktu.

532.  Rada města schvaluje zakoupení nezbytně nutného  sw dle přílohy  eventuelně dalšího uživatelského software nutného k provozování agend přecházejících z OkÚ Klatovy a pověřuje starostku města podpisem příslušných smluv.

533.  Rada města souhlasí s úpravou vytápění byt. jednotek p. Hudce a pí. Vondryskové, v byt. domě v Sušici, Villaniho ul. č.p. 736/II, tj. s instalací dalšího nového plynové kotle, a to na náklady obou žadatelů. Toto vyjádření se vydává pro účely stavebního řízení.

534.  Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Sušice a firmou Bytservis spol. s r.o., Tichá ul. 873/II, Sušice, na zajištění dodávky tepla pro temperování objektu bývalého DD Kněžice, dle návrhu smlouvy, v bodě 9 smlouvy režijní náklady nájemce ve výši max. 10%. Rada města pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy.

535.  Rada města schvaluje smlouvy mezi Městem Sušice a Technickými službami města Sušice o.p.s. na zajištění nezbytně nutných činností spojených s provozem města, a to: smlouvy o zabezpečení zimní údržby místních komunikací, o zabezpečení úklidu, o údržbě města, o zajištění provozu a správy veřejného osvětlení o údržbě a ošetřování veřejné zeleně, o zajištění provozu a údržby zimního stadionu a veřejných WC na období od 1.1.2003 do 28.2.2003 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 12. prosince 2002 o rozpočtovém provizoriu.

536.  Rada města schvaluje doporučení komise na výběr dodavatele stavby „Zimní stadion Sušice – přístavba šaten a dokončení opláštění objektu“. Schvaluje generálního dodavatele stavby Stavební podnik Klatovy a.s. v celkové ceně 4 798 671,- Kč včetně DPH a zahájení stavby v letošním roce. Dále schvaluje vypuštění předmětu díla 02 – Přístavba a úprava ubytovny. Rada města souhlasí s postupem výběrové komise tj. zrušení a opětovné poptání zakázky na dostavbu zimního stadionu v Sušici.

 

                    JUDr. Jiřina Rippelová                                         Ing. Petr Kocman

                     starostka města                                                      místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku